ระเบียบการสมัครอบรมวัชรธรรมสถาน
 1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามจริงทั้งหมดทุกข้อในใบสมัครในเว็บแล้วจึงลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม
 2. ข้อมูลที่ไม่ครบ/ผิดพลาดหรือไม่สามารถติดต่อกลับได้จะถูกตัดสิทธิ์
 3. การสมัครสามารถสมัครได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน* และ จะปิดรับสมัคร 2 สัปดาห์* ก่อนการอบรม ไม่ควรสมัครอบรมเกิน 3 ครั้งต่อปี เพื่อให้ผู้อื่นได้โอกาสเข้าอบรมบ้าง
 4. การสมัครแทนกันสามารถกระทำได้ แต่ผู้มีชื่อในใบสมัคร จะต้องรับผิดชอบยอมรับ* และ ปฏิบัติตามระเบียบการสมัคร และ ระเบียบการอบรมทุกประการ
 5. เมื่อท่านได้ทำการสมัครอบรมผ่านหน้าเว็บไซด์แล้ว จะต้องทำการยืนยันเพื่อเข้าอบรมผ่านเว็บหน้า เมื่อยืนยันแล้วแต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ ต้องทำการสละสิทธิ์ผ่านหน้าเว็บ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำรองได้มีสิทธิ์ เข้าอบรม ***
 6. ในกรณีที่มีผู้ตอบยืนยันมาไม่ถึง 20 ท่าน คณะกรรมการขอพิจารณา ยกเลิกการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ
 7. การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม จะกระทำได้โดยเปิดเว็บไปดูที่หัวข้อรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม ผู้ไม่มีรายชื่อจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
 8. ผู้สมัครต้องศึกษาระเบียบการอบรม ให้แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติได้ตลอดการอบรม ก่อนการสมัครเข้าอบรม เพราะระเบียบแต่ละที่นั้นแตกต่างกัน
 9. การส่งข้อมูลติดต่อเรื่องการอบรมปฏิบัติธรรม หรือ มีปัญหาในการสมัคร ให้ส่งมาที่ e-mail: vacharadham@gmail.com เท่านั้น
 10. ผู้สมัครจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันลงทะเบียน ซึ่งถ้าไม่ตรงกับใบสมัคร หรือ ลืมนำมาจะไม่พิจารณาเข้ารับการอบรม
 11. ผู้ที่เป็นสำรอง การตรวจสอบว่ามีสิทธิ์หรือไม่สามารถดูรายชื่อในเว็บเท่านั้น

ผู้มีปัญหาในการสมัครที่ต้องการเข้าอบรมจะต้องชี้แจงสาเหตุของปัญหา/ยืนยันว่าได้อ่านและปฎิบัติตามระเบียบการสมัครแล้ว/ได้ศึกษาระเบียบการอบรมแล้ว/และยินดีปฎิบัติตามทุกประการ-และยืนยันขอเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง และพิมพ์รายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่วดป.ที่เกิด อายุ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน ส่งมาทางอีเมลของวัชรธรรมสถาน เพื่อขอรับการพิจารณาเข้าอบรมเป็นกรณีพิเศษ และรอดูผลการพิจารณาผ่านทางเว็บเหมือนผู้สมัครท่านอื่นๆ

ระเบียบวัชรธรรมสถาน

* กรุณากรอกข้อมูลผู้ใช้ตามข้อมูลจริง ถ้าทางเราตรวจพบว่าข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลจริง
ท่านจะถูกตัดสิทธิ์เข้าอบรม ณ วัชรธรรม

* กรุณาใส่อีเมล์

* อีเมล์ไม่ถูกต้อง

* กรุณาใส่รหัสบัตรประชาชน

* รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

* กรุณาใส่รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก

* กรุณาใส่รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก


* กรณาเลือกเพศ

* กรุณาเลือกคำนำหน้า
* กรุณาใส่ชื่อ

* กรุณาใส่นามสกุล


* กรุณาเลือกวันเกิด

* กรุณาเลือกเดือนเกิด

* กรุณาเลือกปีเกิด
* กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์

* เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง

* เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง

* เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง

* ผู้สมัครต้องยอมรับระเบียบวัชรธรรมสถานเท่านั้น

ผู้สมัคร เข้าใจ และ ยอมรับ ระเบียบวัชรธรรมสถาน