ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอบรมปฎิบัติธรรมแก่บุคคลทั่วไป ให้เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ในปีพระพุทธศักราช ๒๕๓๙ มูลนิธิดวงแก้วจึงได้ก่อตั้ง “วัชรธรรมสถาน” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม สำหรับผู้สนใจและตั้งใจ ประพฤติปฎิบัติธรรม เพื่อเผยแผ่การดับทุกข์ ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตามแนวทางของพ่อแม่ ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต โดยพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวได้เมตตามาเปิดให้เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๔๕ และมารับผ้าป่าช่วยชาติอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะกรรมการมูลนิธิดวงแก้วจึงได้กราบถวายวัชรธรรมสถานแห่งนี้แด่หลวงตาพระมหาบัวเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๕๕๒

วัชรธรรมสถาน เปิดอบรมหลักสูตรปฎิบัติธรรมระยะสั้น ๓ วัน (วันศุกร์-วันอาทิตย์) ทุกเดือนๆ ละ ๑-๒ ครั้ง โดยอาราธนาครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นทั่วประเทศ มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าอบรมปฎิบัติธรรม แต่ผู้เข้าอบรมต้องปฎิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

© 2014 vacharadham.com. All Rights Reserved