หลักสูตร อจ พญ. อมรา มลิลา วัชรธรรมสถาน

  • 25 - 27 สิงหาคม 2566
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ) ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 29 พ.ค. 2566 นายนริศ ตรณโนภาส
ชาย 2 3 ก.ค. 2566 นายโชคมงคล จันทร์สนม
ชาย 3 23 ก.ค. 2566 นายณัฏฐ์​ บุญ​ญา​ภิ​สิทธิ์​โสภา​
ชาย 4 4 ส.ค. 2566 นายสันติสุข โกสุวรรณ
ชาย 5 5 ส.ค. 2566 นายสุกิจ ทองอนันต์ิ
ชาย 6 11 ส.ค. 2566 นายสรภัส ตั้งกิจจาวิสุทธิ์
หญิง 1 3 เม.ย. 2566 นางสาวรุ่งนภา สุทธิรักษ์
หญิง 2 4 เม.ย. 2566 นางสาวจิตติมา ไกรศรินท์
หญิง 3 5 เม.ย. 2566 นางสาวบุญมา จิรเลิศสิริกุล
หญิง 4 9 เม.ย. 2566 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 5 9 เม.ย. 2566 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 6 12 พ.ค. 2566 นางกรกมล ฮุมแบร์ทฌอง
หญิง 7 29 พ.ค. 2566 นางสาววิมลรัตน์ ไขว้วงศ
หญิง 8 29 พ.ค. 2566 นางสาวทิพย์ฤดี ไขว้วงศ
หญิง 9 31 พ.ค. 2566 นางรุ่งอรุณ ตรณโนภาส
หญิง 10 9 มิ.ย. 2566 นางสาวปรีชญา อังวัฒนพานิช
หญิง 11 17 มิ.ย. 2566 นางสาวอณินทร โอวาทะสาร
หญิง 12 26 มิ.ย. 2566 นางสาวศรีวิตรา ปิ่นตบแต่ง
หญิง 13 28 มิ.ย. 2566 นางสาวธนิสร กิมานันทน์
หญิง 14 3 ก.ค. 2566 นางสาวอรพรรณ อยู่สุภาพ
หญิง 15 4 ก.ค. 2566 นางปรารถนา ศรีสมบูรณ์
หญิง 16 7 ก.ค. 2566 นางวิรินท์ อรรถไกรรัตน์
หญิง 17 16 ก.ค. 2566 นางสาววลัยลักษณ์ สุขศรี
หญิง 18 18 ก.ค. 2566 นางสาวภัณฑิลา เสลานนท์
หญิง 19 23 ก.ค. 2566 นางสุภาวดี บุญญาภิสิทธิ์โสภา
หญิง 20 4 ส.ค. 2566 นางสุขสิรี ปานัญญวาจถ์
หญิง 21 4 ส.ค. 2566 นางอารีย์ โกสุวรรณ
หญิง 22 5 ส.ค. 2566 นางวรานันท์ เกิดชูชื่น
หญิง 23 7 ส.ค. 2566 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 24 8 ส.ค. 2566 นางสาวแสงเดือน ธีระเวชชโรกุล
หญิง 25 14 ส.ค. 2566 นางทองย้อย สุขุม
หญิง 26 15 ส.ค. 2566 นางสาวรวิวรรณ กุลแก้ว
หญิง 27 22 ส.ค. 2566 นางสพฤดี อุดหนุน

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map