หลักสูตร พระราชวชิรญาณโกศล วิ. (หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า)

  • 23 - 25 มิถุนายน 2566
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ) ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 20 ก.พ. 2566 นายสรภัส ตั้งกิจจาวิสุทธิ์
ชาย 2 1 มี.ค. 2566 นายอาชวพล ติ่งเพ็ชร
ชาย 3 19 พ.ค. 2566 นายสันติสุข โกสุวรรณ
ชาย 4 23 พ.ค. 2566 นายกัณฑ์พัฒน์ อัครรุ่งแสนยากร
ชาย 5 23 พ.ค. 2566 นายคมรัฐ วิพุทธิกุล
ชาย 6 7 มิ.ย. 2566 นายณภัทร ชื่นอิ่ม
หญิง 1 1 ก.พ. 2566 นางสาวรญา อตมกูลศรี
หญิง 2 1 ก.พ. 2566 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 3 1 ก.พ. 2566 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 4 1 ก.พ. 2566 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 3 ก.พ. 2566 นางสาวเปรมวดี กุศลฤกษ์ดี
หญิง 6 11 ก.พ. 2566 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 7 11 ก.พ. 2566 นางพัชรินทร์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 8 13 ก.พ. 2566 นางสาวอัจจนา ล่ำซำ
หญิง 9 16 ก.พ. 2566 นางวิไลลักษณ์ เกียรติธีรรัตน์
หญิง 10 20 ก.พ. 2566 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 11 22 ก.พ. 2566 นางสาวขนบศรี เกษร
หญิง 12 25 ก.พ. 2566 นางสิริมา เตชทิพากร
หญิง 13 27 ก.พ. 2566 นางสาวศิริพร ลีปรีชานนท์
หญิง 14 27 ก.พ. 2566 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเสรี
หญิง 15 27 ก.พ. 2566 นางชัชชุลี สมุทรคุณ
หญิง 16 24 มี.ค. 2566 นางสาวมนชนก ปูทองจันทร์
หญิง 17 24 มี.ค. 2566 นางสาวธัญญพัทธ์ ดีสกูล
หญิง 18 1 เม.ย. 2566 นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมอธิคม
หญิง 19 1 เม.ย. 2566 นางวารุณี เอี่ยมอธิคม
หญิง 20 2 เม.ย. 2566 นางสาวเอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
หญิง 21 9 เม.ย. 2566 นางสาวดวงฤทัย ไข่เพ็ชร
หญิง 22 16 เม.ย. 2566 นางเสาวคนธ์ สุขปราการ
หญิง 23 5 พ.ค. 2566 นางสุภาวดี บุญญาภิสิทธิ์โสภา
หญิง 24 14 พ.ค. 2566 นางสุชาดา บ่อทรัพย์
หญิง 25 15 พ.ค. 2566 นางสาวพัชรี กมลเวชช
หญิง 26 19 พ.ค. 2566 นางสาวโศภิษฐ พรหมภัทร
หญิง 27 19 พ.ค. 2566 นางอรชุมา ประชาศรัยสรเดช
หญิง 28 19 พ.ค. 2566 นางอารีย์ โกสุวรรณ
หญิง 29 21 พ.ค. 2566 นางสาวเกตุวิลัย พรวุฒิพันธุ์
หญิง 30 29 พ.ค. 2566 นางสาวอัจฉรา แซ่เล้า
หญิง 31 2 มิ.ย. 2566 นางปราณี อยู่สำราญ
หญิง 32 4 มิ.ย. 2566 นางสาวพรกาญจน์ทิมา ผลส่ง
หญิง 33 11 มิ.ย. 2566 นางสาวสรัญญา วิจิตรคุณวัฒน์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map