หลักสูตร พระครูนิรมิตวิทยากร(วิทยา กิจฺจวิชฺโช) วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ และพระครูสุทธิญาณโสภณ (ธวัชชัย สุตธมฺโม) วัดดอยหลวง จ.พะเยา

  • 26 - 28 พฤษภาคม 2566
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ) ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 1 มี.ค. 2566 นายอาชวพล ติ่งเพ็ชร
ชาย 2 27 มี.ค. 2566 นายภาธรทฤฒ ปานสอน
ชาย 3 8 พ.ค. 2566 นายรัตน์พล ท่าทราย
ชาย 4 11 พ.ค. 2566 นายณัฏฐ์​ บุญ​ญา​ภิ​สิทธิ์​โสภา​
ชาย 5 16 พ.ค. 2566 นายพีรณัฐ พัชรธรรมรัตน์
ชาย 6 22 พ.ค. 2566 นายชยทัต อาจไชยชาญ
หญิง 1 15 ม.ค. 2566 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 2 15 ม.ค. 2566 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 3 15 ม.ค. 2566 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 4 3 ก.พ. 2566 นางสาวเปรมวดี กุศลฤกษ์ดี
หญิง 5 17 ก.พ. 2566 นางสาวรญา อตมกูลศรี
หญิง 6 1 มี.ค. 2566 นางสาวรวิวรรณ กุลแก้ว
หญิง 7 1 มี.ค. 2566 นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์เจริญ
หญิง 8 24 มี.ค. 2566 นางสาวณฐภัค ภัทรพงศ์สินธุ์
หญิง 9 26 มี.ค. 2566 นางวรางคณา ทองคำใส
หญิง 10 29 เม.ย. 2566 นางกัญรัศมิ์ สดใส
หญิง 11 30 เม.ย. 2566 นางสุภาวดี บุญญาภิสิทธิ์โสภา
หญิง 12 1 พ.ค. 2566 นางณิขนันทน์ บุญศรี
หญิง 13 2 พ.ค. 2566 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 14 4 พ.ค. 2566 นางสุวิมล บุญพร
หญิง 15 5 พ.ค. 2566 นางสุนันทา มีเดช
หญิง 16 8 พ.ค. 2566 นางสาวชญานุช ตามไท
หญิง 17 11 พ.ค. 2566 นางนิภารัตน์ พิทักสิทธิ์เกษม
หญิง 18 12 พ.ค. 2566 นางสาวอำพร รอดสุด
หญิง 19 13 พ.ค. 2566 นางสาวมณฑา คุ้มรักษา

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map