หลักสูตร พระครูนิรมิตวิทยากร(วิทยา กิจฺจวิชฺโช) วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ และพระครูสุทธิญาณโสภณ (ธวัชชัย สุตธมฺโม) วัดดอยหลวง จ.พะเยา

  • 9 - 11 ��������������������� 2565
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ) ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 5 ส.ค. 2565 นายอภิรักษ์ ภูมิภักดี
ชาย 2 13 ส.ค. 2565 นายพีรณัฐ พัชรธรรมรัตน์
ชาย 3 17 ส.ค. 2565 นายนัทภร เลิศวณิชกุล
ชาย 4 18 ส.ค. 2565 นายสรภัส ตั้งกิจจาวิสุทธิ์
ชาย 5 19 ส.ค. 2565 นายรุ่งโรจน์ หวังเกียรติ
ชาย 6 19 ส.ค. 2565 นายวีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ
ชาย 7 7 ก.ย. 2565 นายนิรันดร์ พิทักสิทธิ์เกษม
หญิง 1 28 พ.ค. 2565 นางสุภนา วงศ์เสริมสิน
หญิง 2 5 มิ.ย. 2565 นางสาวเพ็ญศรี เกิดทรัพย์
หญิง 3 8 มิ.ย. 2565 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 4 8 มิ.ย. 2565 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 8 มิ.ย. 2565 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 6 12 มิ.ย. 2565 นางสุวิมล บุญพร
หญิง 7 16 มิ.ย. 2565 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 8 16 มิ.ย. 2565 นางพัชรินทร์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 9 17 มิ.ย. 2565 นางสาวอำพร รอดสุด
หญิง 10 20 มิ.ย. 2565 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 11 20 มิ.ย. 2565 นางสาวเขมขนิษฐ์ แก้วนิธิวรานันท์
หญิง 12 2 ส.ค. 2565 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 13 4 ส.ค. 2565 นางสาวกาญฤทัย แปรรินทร์
หญิง 14 4 ส.ค. 2565 นางสาววาสนา ทัศนโกศล
หญิง 15 4 ส.ค. 2565 นางสาวปาริชาติ งามหยดย้อย
หญิง 16 4 ส.ค. 2565 นางสาวอัจฉรา แปงโนชา
หญิง 17 4 ส.ค. 2565 นางสาวดวงหทัย อุ่นคำภา
หญิง 18 7 ส.ค. 2565 นางสาวกมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา
หญิง 19 7 ส.ค. 2565 นางสาวศุภากร สุนทรเทพวรากุล
หญิง 20 11 ส.ค. 2565 นางสาว ภัสส์จิตตา โชตินันท์โชติ
หญิง 21 13 ส.ค. 2565 นางสาวพัทธมน สุริยกุล ณ อยุธยา
หญิง 22 15 ส.ค. 2565 นางสาวจันทร์จิรา ถาวรพฤกษ์
หญิง 23 15 ส.ค. 2565 นางนิภารัตน์ พิทักสิทธิ์เกษม
หญิง 24 17 ส.ค. 2565 นางขัตติญา อุปถัมภกานนท์
หญิง 25 17 ส.ค. 2565 นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวรพฤกษ์
หญิง 26 17 ส.ค. 2565 นางสาวมณฑา คุ้มรักษา
หญิง 27 19 ส.ค. 2565 นางวันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์
หญิง 28 29 ส.ค. 2565 นางสาวสุวิมล เกียรติศรีธารา
หญิง 29 3 ก.ย. 2565 นางสิฐินี เลิศวณิชกุล

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map