หลักสูตร พระครูนิรมิตวิทยากร(วิทยา กิจฺจวิชฺโช) วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ และพระครูสุทธิญาณโสภณ (ธวัชชัย สุตธมฺโม) วัดดอยหลวง จ.พะเยา

  • 9 - 11 กันยายน 2565
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ) ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 28 พ.ค. 2565 นางสุภนา วงศ์เสริมสิน
หญิง 2 5 มิ.ย. 2565 นางสาวเพ็ญศรี เกิดทรัพย์
หญิง 3 6 มิ.ย. 2565 นางกนกแก้ว ซมมิน
หญิง 4 6 มิ.ย. 2565 นางสาววรินทร สายแก้ว
หญิง 5 8 มิ.ย. 2565 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 6 8 มิ.ย. 2565 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 7 8 มิ.ย. 2565 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 8 12 มิ.ย. 2565 นางสุวิมล บุญพร
หญิง 9 16 มิ.ย. 2565 นางสาวนวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์
หญิง 10 16 มิ.ย. 2565 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 11 16 มิ.ย. 2565 นางพัชรินทร์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 12 17 มิ.ย. 2565 นางสาวอำพร รอดสุด
หญิง 13 20 มิ.ย. 2565 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 14 20 มิ.ย. 2565 นางสาวเขมขนิษฐ์ แก้วนิธิวรานันท์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map