หลักสูตร ภาวนาสัญจร

  • 4 - 5 ธันวาคม 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 12 ก.ย. 2565 นายสรภัส ตั้งกิจจาวิสุทธิ์
หญิง 1 12 ก.ย. 2565 นางขัตติญา อุปถัมภกานนท์
หญิง 2 12 ก.ย. 2565 นางสาวมณฑา คุ้มรักษา
หญิง 3 13 ก.ย. 2565 นางสาวอำพร รอดสุด
หญิง 4 13 ก.ย. 2565 นางสุวิมล บุญพร

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map