หลักสูตร พระมหาประกอบ ธมฺมชีโว วัดป่ามหาไชย วัชรธรรมสถาน

  • 18 - 20 ��������������������������� 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 2 ก.ย. 2565 นายพรชัย งามมหรัตน์
ชาย 2 12 ก.ย. 2565 นายสรภัส ตั้งกิจจาวิสุทธิ์
หญิง 1 6 ส.ค. 2565 นางสาววรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
หญิง 2 9 ส.ค. 2565 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 3 11 ส.ค. 2565 นางสาวเพชราภรณ์ ฝั้นเต็ม
หญิง 4 2 ก.ย. 2565 นางสุภนา วงศ์เสริมสิน
หญิง 5 6 ก.ย. 2565 นางสาวหทัยทิพย์ เชิงวิวัฒน์กิจ
หญิง 6 11 ก.ย. 2565 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 7 11 ก.ย. 2565 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 8 11 ก.ย. 2565 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 9 11 ก.ย. 2565 นางสาวเพ็ญศรี เกิดทรัพย์
หญิง 10 12 ก.ย. 2565 นางสาวอำพร รอดสุด
หญิง 11 12 ก.ย. 2565 นางขัตติญา อุปถัมภกานนท์
หญิง 12 12 ก.ย. 2565 นางสาวมณฑา คุ้มรักษา
หญิง 13 12 ก.ย. 2565 นางสุวิมล บุญพร
หญิง 14 12 ก.ย. 2565 นางสาวสุวิมล เกียรติศรีธารา
หญิง 15 12 ก.ย. 2565 นางสาวเอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
หญิง 16 13 ก.ย. 2565 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 17 18 ก.ย. 2565 นางกนกนาถ ดำรงค์ความดี
หญิง 18 20 ก.ย. 2565 นางมนันญา เจริญฤทธิ์
หญิง 19 20 ก.ย. 2565 นางสาวงามตา แฉ่งแก้ว
หญิง 20 21 ก.ย. 2565 นางสาวอณินทร โอวาทะสาร
หญิง 21 30 ก.ย. 2565 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเสรี

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map