หลักสูตร อจ พญ. อมรา มลิลา วัชรธรรมสถาน

  • 26 - 28 ��������������������� 2565
  • อาหาร 2 มื้อ
    [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน
    และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)
    ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง
    ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 24 พ.ค. 2565 นายนริศ ตรณโนภาส
ชาย 2 1 ก.ค. 2565 นายสุจินต์ เกิดมาตย์
ชาย 3 2 ส.ค. 2565 นายนาวี สังขมี
ชาย 4 2 ส.ค. 2565 นายสุกิจ ทองอนันต์ิ
ชาย 5 10 ส.ค. 2565 นายภัทส์ศรัญญ ทองทรัพย์โต
หญิง 1 26 เม.ย. 2565 นางสาวอาระยา บุญคง
หญิง 2 30 เม.ย. 2565 นางสาววิมลรัตน์ ไขว้วงศ
หญิง 3 30 เม.ย. 2565 นางสาวทิพย์ฤดี ไขว้วงศ
หญิง 4 6 พ.ค. 2565 นางสุทธิลักษณ์ ตุลวรรธนะ
หญิง 5 18 พ.ค. 2565 นางสาวปรีชญา อังวัฒนพานิช
หญิง 6 24 พ.ค. 2565 นางรุ่งอรุณ ตรณโนภาส
หญิง 7 28 พ.ค. 2565 นางสุภนา วงศ์เสริมสิน
หญิง 8 15 มิ.ย. 2565 นางมาลี ภู่วชิรานนท์
หญิง 9 17 มิ.ย. 2565 นางวรางคณา ทองคำใส
หญิง 10 17 มิ.ย. 2565 นางสาวปุญญิศา ทองคำใส
หญิง 11 25 ก.ค. 2565 นางสาวฐิติมา พูสวัสดิ์
หญิง 12 25 ก.ค. 2565 นางสาวรุ่งนภา สุทธิรักษ์
หญิง 13 25 ก.ค. 2565 นางสาวนันทรัตน์ กิตติคุณาดุลย์
หญิง 14 26 ก.ค. 2565 นางสาวจิตติมา ไกรศรินท์
หญิง 15 2 ส.ค. 2565 นางวรานันท์ เกิดชูชื่น
หญิง 16 2 ส.ค. 2565 นางสาวสุภาภรณ์ หุ่นทรัพย์
หญิง 17 3 ส.ค. 2565 นางสลีลา โพลด์แอก์
หญิง 18 5 ส.ค. 2565 นางสาวเรณู นิลสมบูรณ์
หญิง 19 6 ส.ค. 2565 นางสุนันทา มีเดช
หญิง 20 17 ส.ค. 2565 นางสาวสุวิมล เกียรติศรีธารา
หญิง 21 19 ส.ค. 2565 นางสาวผกายมาศ ปิณฑะดิษ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map