หลักสูตร อจ พญ. อมรา มลิลา วัชรธรรมสถาน

  • 26 - 28 สิงหาคม 2565
  • อาหาร 2 มื้อ
    [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน
    และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)
    ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง
    ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 24 พ.ค. 2565 นายนริศ ตรณโนภาส
หญิง 1 26 เม.ย. 2565 นางสาวอาระยา บุญคง
หญิง 2 30 เม.ย. 2565 นางสาววิมลรัตน์ ไขว้วงศ
หญิง 3 30 เม.ย. 2565 นางสาวทิพย์ฤดี ไขว้วงศ
หญิง 4 6 พ.ค. 2565 นางสุทธิลักษณ์ ตุลวรรธนะ
หญิง 5 18 พ.ค. 2565 นางสาวปรีชญา อังวัฒนพานิช
หญิง 6 24 พ.ค. 2565 นางรุ่งอรุณ ตรณโนภาส
หญิง 7 28 พ.ค. 2565 นางสุภนา วงศ์เสริมสิน
หญิง 8 29 พ.ค. 2565 นางสาวภัทรพร นุธรรมโช
หญิง 9 3 มิ.ย. 2565 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 10 15 มิ.ย. 2565 นางมาลี ภู่วชิรานนท์
หญิง 11 17 มิ.ย. 2565 นางวรางคณา ทองคำใส
หญิง 12 17 มิ.ย. 2565 นางสาวปุญญิศา ทองคำใส

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map