หลักสูตร พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

  • 12 - 14 ��������������������� 2565
  • อาหาร 2 มื้อ
    [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน
    และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)
    ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง
    ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 6 มิ.ย. 2565 นายอาชวพล ติ่งเพ็ชร
ชาย 2 6 มิ.ย. 2565 นายณัฐ​ว​ั​สส์​ ทวี​โชค​จินดา​กร
ชาย 3 8 มิ.ย. 2565 นายณภัทร ชื่นอิ่ม
ชาย 4 8 มิ.ย. 2565 นายภาธรทฤฒ ปานสอน
ชาย 5 8 มิ.ย. 2565 นายธวัชชัย นิรมิตศรีชัย
ชาย 6 1 ก.ค. 2565 นายศิชาโรจน์ ธีเศรษฐ์โศภน
หญิง 1 16 พ.ค. 2565 นางสาวภิสรา อภิเนาวนิเวศน์
หญิง 2 19 พ.ค. 2565 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 3 22 พ.ค. 2565 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 4 22 พ.ค. 2565 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 22 พ.ค. 2565 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 6 23 พ.ค. 2565 นางวรธัญภรณ์ เอื้อชูเกียรติ
หญิง 7 24 พ.ค. 2565 นางสาววรรณวิภา เลิศปัญญาพร
หญิง 8 25 พ.ค. 2565 นางสาวเกตุวิลัย พรวุฒิพันธุ์
หญิง 9 25 พ.ค. 2565 นางสาวพิชญา ช่วยนุสนธิ์
หญิง 10 4 มิ.ย. 2565 นางสาวสรัญญา วิจิตรคุณวัฒน์
หญิง 11 5 มิ.ย. 2565 นางสาวรัชนี อ่วมอั๋น
หญิง 12 5 มิ.ย. 2565 นางสาวกุลรวิภา ฉัตราธนันภัท
หญิง 13 6 มิ.ย. 2565 นางเขมณัฏฐ์ พุฒพันธพงศ์
หญิง 14 6 มิ.ย. 2565 นางสาววรินทร สายแก้ว
หญิง 15 6 มิ.ย. 2565 นางกนกแก้ว ซมมิน
หญิง 16 6 มิ.ย. 2565 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 17 7 มิ.ย. 2565 นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิพรเจริญ
หญิง 18 9 มิ.ย. 2565 นางทิพกาพร นิรมิตศรีชัย
หญิง 19 10 มิ.ย. 2565 นางสาวอณินทร โอวาทะสาร
หญิง 20 12 มิ.ย. 2565 นางสุวิมล บุญพร
หญิง 21 13 มิ.ย. 2565 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเสรี
หญิง 22 14 มิ.ย. 2565 นางโมรมาศ วนาดร
หญิง 23 15 มิ.ย. 2565 นางสาวอัจจนา ล่ำซำ
หญิง 24 18 มิ.ย. 2565 นางสาวดาวใจ นิรัติศัยสกุล
หญิง 25 19 มิ.ย. 2565 นางสาวแววดาว คำเสถียร
หญิง 26 30 มิ.ย. 2565 นางวรางคณา เฉลิมแสนยากร
หญิง 27 7 ก.ค. 2565 นางสาวพธู ตันตะโยธิน
หญิง 28 10 ก.ค. 2565 นางสาววลัยลักษณ์ สุขศรี
หญิง 29 19 ก.ค. 2565 นางสาวณิฌา ธนะจินดานนท์
หญิง 30 22 ก.ค. 2565 นางสาวณิชากร นิรมิตศรีชัย
หญิง 31 8 ส.ค. 2565 นางสาวศิริกัญญา รุ่งศิริทรัพย์
หญิง 32 11 ส.ค. 2565 นางสาวธรศิญา เชื้อสระคู
หญิง 33 11 ส.ค. 2565 นางสาวภัทธิรา พัชรภัค

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์