หลักสูตร พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

  • 12 - 14 สิงหาคม 2565
  • อาหาร 2 มื้อ
    [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน
    และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)
    ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง
    ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 6 มิ.ย. 2565 นายอาชวพล ติ่งเพ็ชร
ชาย 2 6 มิ.ย. 2565 นายณัฐ​ว​ั​สส์​ ทวี​โชค​จินดา​กร
ชาย 3 8 มิ.ย. 2565 นายณภัทร ชื่นอิ่ม
ชาย 4 8 มิ.ย. 2565 นายภาธรทฤฒ ปานสอน
ชาย 5 8 มิ.ย. 2565 นายธวัชชัย นิรมิตศรีชัย
หญิง 1 9 พ.ค. 2565 นางสาวศศิพัชร์ วงศ์ใหญ่สกุล
หญิง 2 16 พ.ค. 2565 นางสาวภิสรา อภิเนาวนิเวศน์
หญิง 3 19 พ.ค. 2565 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 4 22 พ.ค. 2565 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 22 พ.ค. 2565 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 6 22 พ.ค. 2565 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 7 23 พ.ค. 2565 นางวรธัญภรณ์ เอื้อชูเกียรติ
หญิง 8 24 พ.ค. 2565 นางสาววรรณวิภา เลิศปัญญาพร
หญิง 9 25 พ.ค. 2565 นางสาวเกตุวิลัย พรวุฒิพันธุ์
หญิง 10 25 พ.ค. 2565 นางสาวพิชญา ช่วยนุสนธิ์
หญิง 11 25 พ.ค. 2565 นางสาววรันธร ฉิ่งทองคำ
หญิง 12 25 พ.ค. 2565 นางจุฑามาศ เสวตรวิทย์
หญิง 13 27 พ.ค. 2565 นางสาวปุญญิศา ทองคำใส
หญิง 14 28 พ.ค. 2565 นางสาวรจนมน ใจสมุทร
หญิง 15 28 พ.ค. 2565 นางสุภนา วงศ์เสริมสิน
หญิง 16 4 มิ.ย. 2565 นางสาวสรัญญา วิจิตรคุณวัฒน์
หญิง 17 5 มิ.ย. 2565 นางสาวรัชนี อ่วมอั๋น
หญิง 18 5 มิ.ย. 2565 นางสาวกุลรวิภา ฉัตราธนันภัท
หญิง 19 5 มิ.ย. 2565 นางสาวธนวดี กังน้อย
หญิง 20 6 มิ.ย. 2565 นางเขมณัฏฐ์ พุฒพันธพงศ์
หญิง 21 6 มิ.ย. 2565 นางสาววรินทร สายแก้ว
หญิง 22 6 มิ.ย. 2565 นางกนกแก้ว ซมมิน
หญิง 23 6 มิ.ย. 2565 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 24 7 มิ.ย. 2565 นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิพรเจริญ
หญิง 25 7 มิ.ย. 2565 นางปราณี กุลโกศล
หญิง 26 9 มิ.ย. 2565 นางทิพกาพร นิรมิตศรีชัย
หญิง 27 10 มิ.ย. 2565 นางสาวอณินทร โอวาทะสาร
หญิง 28 12 มิ.ย. 2565 นางสุวิมล บุญพร
หญิง 29 13 มิ.ย. 2565 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเสรี
หญิง 30 13 มิ.ย. 2565 นางสาวกัญจนา นิธิพงศ์สกุล
หญิง 31 14 มิ.ย. 2565 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 32 14 มิ.ย. 2565 นางโมรมาศ วนาดร
หญิง 33 15 มิ.ย. 2565 นางสาวอัจจนา ล่ำซำ
หญิง 34 15 มิ.ย. 2565 นางสาวพิชาพา สุควาณิชช์
หญิง 35 18 มิ.ย. 2565 นางสาวดาวใจ นิรัติศัยสกุล
หญิง 36 19 มิ.ย. 2565 นางสาวแววดาว คำเสถียร
หญิง 37 19 มิ.ย. 2565 นางนรีพร วัตนวิทย์สกุล
หญิง 38 19 มิ.ย. 2565 นางสาววรรณา ธนลาภานนท์
หญิง 39 20 มิ.ย. 2565 นางทิพวรรณ เปลี่ยนสี

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์