หลักสูตร พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

  • 3 - 5 มิถุนายน 2565
  • อาหาร 2 มื้อ
    [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน
    และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)
    ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง
    ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 13 ก.พ. 2565 นายอาชวพล ติ่งเพ็ชร
ชาย 2 16 มี.ค. 2565 นายณัฐ​ว​ั​สส์​ ทวี​โชค​จินดา​กร
ชาย 3 4 พ.ค. 2565 นายมนต์ชัย รอดบุญส่ง
ชาย 4 7 พ.ค. 2565 นายณภัทร ชื่นอิ่ม
หญิง 1 12 ก.พ. 2565 นางสาวศิรินันท์ บวรเอนกสกุล
หญิง 2 12 ก.พ. 2565 นางสาวนงค์พะงา อากาศฤกษ์
หญิง 3 13 ก.พ. 2565 นางสาวพอลักษณ์ ปาณะดิษ
หญิง 4 13 ก.พ. 2565 นางสาวฐาปนี จันทรภักดี
หญิง 5 13 ก.พ. 2565 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 6 14 ก.พ. 2565 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 7 14 ก.พ. 2565 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 8 14 ก.พ. 2565 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 9 14 ก.พ. 2565 นางพัชรินทร์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 10 14 ก.พ. 2565 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 11 16 ก.พ. 2565 นางสาวนวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์
หญิง 12 19 ก.พ. 2565 นางสุขสิรี ปานัญญวาจถ์
หญิง 13 5 มี.ค. 2565 นางอารีย์ เพ็ชรคง
หญิง 14 8 มี.ค. 2565 นางสาวโศจิลักษณ์ อ่วมอั๋น
หญิง 15 9 มี.ค. 2565 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 16 12 มี.ค. 2565 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 17 16 มี.ค. 2565 นางสุนันทา มีเดช
หญิง 18 18 มี.ค. 2565 นางสาวสุภาพร ร่มโพธิหยก
หญิง 19 22 มี.ค. 2565 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 20 31 มี.ค. 2565 นางขัตติญา อุปถัมภกานนท์
หญิง 21 6 เม.ย. 2565 นางศิริลักษณ์ เนตยวิจิตร์
หญิง 22 16 เม.ย. 2565 นางสาวสมรรถพร บุญเกิด
หญิง 23 16 เม.ย. 2565 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเสรี
หญิง 24 16 เม.ย. 2565 นางสาวนงลักษณ์ สินกิจขจรกุล
หญิง 25 21 เม.ย. 2565 นางสาวผกากรอง วรรณสังข์
หญิง 26 25 เม.ย. 2565 นางสาวช่อทิพย์ ธนประโยชน์ศักดิ์
หญิง 27 26 เม.ย. 2565 นางสาวเพ็ญศรี เกิดทรัพย์
หญิง 28 27 เม.ย. 2565 นางสาวรจนา สะเทียนรัมย์
หญิง 29 28 เม.ย. 2565 นางสาวสุภาณี ไหลภาภรณ์
หญิง 30 2 พ.ค. 2565 นางสาวปรรณ ฐปภัศร์
หญิง 31 2 พ.ค. 2565 นางวลี สงสุวงค์
หญิง 32 3 พ.ค. 2565 นางกัญญณัช ธนจิรุตม์
หญิง 33 6 พ.ค. 2565 นางสาวเอื้องขวัญ ไชยนิธิวัฒน์
หญิง 34 7 พ.ค. 2565 นางสาวชัขชญา ประยูรวงศ์​
หญิง 35 7 พ.ค. 2565 นางสาวกนกวรรณ ทองสุภา​
หญิง 36 9 พ.ค. 2565 นางสาวศศิพัชร์ วงศ์ใหญ่สกุล
หญิง 37 18 พ.ค. 2565 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 38 23 พ.ค. 2565 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 39 27 พ.ค. 2565 นางสาวเปรมวดี กุศลฤกษ์ดี
หญิง 40 28 พ.ค. 2565 นางสาวแววดาว คำเสถียร

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map