หลักสูตร พระครูนิรมิตวิทยากร(วิทยา กิจฺจวิชฺโช) วัดป่าดอยแสงธรรม

  • 20 - 22 พฤษภาคม 2565
  • อาหาร 2 มื้อ
    [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน
    และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)
    ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง
    ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 25 เม.ย. 2565 นายภัทธิยะ จันทร์ทิพย์
ชาย 2 1 พ.ค. 2565 นายนิรันดร์ พิทักสิทธิ์เกษม
ชาย 3 10 พ.ค. 2565 นายพีรณัฐ พัชรธรรมรัตน์
ชาย 4 18 พ.ค. 2565 นายณรงศักดิ์ รัตนประเสริฐ
หญิง 1 3 ก.พ. 2565 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 2 3 ก.พ. 2565 นางสาวเขมขนิษฐ์ แก้วนิธิวรานันท์
หญิง 3 28 ก.พ. 2565 นางสาวอำพร รอดสุด
หญิง 4 7 มี.ค. 2565 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 5 18 มี.ค. 2565 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 6 18 มี.ค. 2565 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 7 18 มี.ค. 2565 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 8 22 มี.ค. 2565 นางสุวิมล บุญพร
หญิง 9 25 เม.ย. 2565 นางสาวช่อทิพย์ ธนประโยชน์ศักดิ์
หญิง 10 26 เม.ย. 2565 นางกนกแก้ว ซมมิน
หญิง 11 26 เม.ย. 2565 นางสาววรินทร สายแก้ว
หญิง 12 1 พ.ค. 2565 นางนิภารัตน์ พิทักสิทธิ์เกษม
หญิง 13 2 พ.ค. 2565 นางสาวสุวิมล สัจกุล
หญิง 14 2 พ.ค. 2565 นางสาวเปมิกา สัจกุล
หญิง 15 2 พ.ค. 2565 นางสมคิด สุวรรณวิท
หญิง 16 18 พ.ค. 2565 นางสาวมณฑา คุ้มรักษา

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์