หลักสูตร ภาวนาสัญจร อยุธยา เมืองเก่า วัดใหญ่ชัยมงคล

  • 27 - 29 พฤศจิกายน 2563
  • ระเบียบปฎิบัติใช้เหมือนที่วัชรธรรมสถานขององค์หลวงตาครับ สมัครก็ผ่านเว๊บวัชรธรรมด้วย www. vacharadham.com สถานที่ก็เหมาะสมดีครับ แยกเป็นวัดเป็นส่วนและก็ไม่ไกลจากกทม.มากนัก แต่ตั้งใจจะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เคยปฎิบัติที่วัชรธรรมมาแล้วครับ ถ้าไม่เคยผ่ามมาคงไม่ทราบกฎระเบียบ จะได้ไม่ต้องมาทำผิดระเบียบ ต้องอธิบายกฎระเบียบกันอีก รบกวนผู้ปฎิบัติท่านอื่นๆ เริ่มตื่นตีสาม เลิกภาวนารวมเที่ยงคืน ค่าใช้จ่ายที่ทางมูลนิธิฯต้องรับผิดชอบประมาณแปดหมื่น มีบริการที่พัก อาหาร2มื้อ ปานะตอนบ่าย อาจมีรายการพิเศษ แนะนำพุทธศิลปและประวัติศาสตร์อยุธยาด้วย กลางคืนปฎิบัติที่พระมหาธาตุเจดีย์ ทุกคนต้องเอา มุ้งนั่ง(ไม่ใช้มุ้งนอน)และผ้ารองนั่ง ผ้าห่มไปเอง ที่พักจะมีเสื่อหมอนไว้ให้ ห้องภาวนาไม่มีที่รองนั่งให้นะครับ ทำตัวเหมือนไปภาวนาสัญจรในตปท.เช่นอินเดีย เนปาล พม่า อินโดฯที่เราเคยไปกันครับ รับผู้ร่วมอบรมจำนวนจำกัดครับ เดินทางเองนะครับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 7 ก.ย. 2563 นายประจักษุ์ อุดหนุน
ชาย 2 7 ก.ย. 2563 นายชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์
ชาย 3 7 ก.ย. 2563 นายดามพ์ หังสะสูตร
ชาย 4 7 ก.ย. 2563 นายปิโยรส ปรียานนท์
ชาย 5 8 ก.ย. 2563 นายธรรมนันท์ บวรเอนกสกุล
ชาย 6 9 ก.ย. 2563 นายสุวิทย์ ประภาโส
ชาย 7 10 ก.ย. 2563 นายยศภัทร โต๊ะสงวนพันธ์
ชาย 8 15 ก.ย. 2563 นายพรัตถ์ ปานัญญวาจถ์
ชาย 9 21 ก.ย. 2563 นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
หญิง 1 7 ก.ย. 2563 นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกุล
หญิง 2 7 ก.ย. 2563 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 3 7 ก.ย. 2563 นางสาวช่อทิพย์ ธนประโยชน์ศักดิ์
หญิง 4 7 ก.ย. 2563 นางสาวสุนทรี เย็นสนาน
หญิง 5 7 ก.ย. 2563 นางสาวฐิติภาดา สุกิจคณาพร
หญิง 6 7 ก.ย. 2563 นางสาวกาญจนา แก้วสอดสี
หญิง 7 7 ก.ย. 2563 นางสาวกาญจนา ลิ้มถาวรกิจ
หญิง 8 7 ก.ย. 2563 นางสพฤดี อุดหนุน
หญิง 9 8 ก.ย. 2563 นางสาวปรียาพร ศิริวราวาท
หญิง 10 8 ก.ย. 2563 นางสาวศิริลักษณ์ บวรเอนกสกุล
หญิง 11 8 ก.ย. 2563 นางขัตติญา อุปถัมภกานนท์
หญิง 12 8 ก.ย. 2563 นางสาวมณฑา คุ้มรักษา
หญิง 13 8 ก.ย. 2563 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 14 9 ก.ย. 2563 นางสาวศรีสังวร แสงโสมทรัพย์
หญิง 15 9 ก.ย. 2563 นางสาวณัฏฐารมย์ เอกสมุทรชัย
หญิง 16 9 ก.ย. 2563 นางสาวผุสรัตน์ รัตนานนท์
หญิง 17 9 ก.ย. 2563 นางสาวจุไรรัตน์ ภูอัศวะมงคล
หญิง 18 9 ก.ย. 2563 นางสาววิจิตรา รอดคง
หญิง 19 12 ก.ย. 2563 นางพิมพ์พร อนันต์อาชา
หญิง 20 15 ก.ย. 2563 นางสุขสิรี ปานัญญวาจถ์
หญิง 21 19 ก.ย. 2563 นางพรพรรณ นูมหันต์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map