หลักสูตร ภาวนาสัญจร อยุธยา เมืองเก่า วัดใหญ่ชัยมงคล

  • 10 - 13 ธันวาคม 2563
  • ระเบียบปฎิบัติใช้เหมือนที่วัชรธรรมสถานขององค์หลวงตาครับ สมัครก็ผ่านเว๊บวัชรธรรมด้วย www. vacharadham.com สถานที่ก็เหมาะสมดีครับ แยกเป็นวัดเป็นส่วนและก็ไม่ไกลจากกทม.มากนัก แต่ตั้งใจจะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เคยปฎิบัติที่วัชรธรรมมาแล้วครับ ถ้าไม่เคยผ่ามมาคงไม่ทราบกฎระเบียบ จะได้ไม่ต้องมาทำผิดระเบียบ ต้องอธิบายกฎระเบียบกันอีก รบกวนผู้ปฎิบัติท่านอื่นๆ เริ่มตื่นตีสาม เลิกภาวนารวมเที่ยงคืน ค่าใช้จ่ายที่ทางมูลนิธิฯต้องรับผิดชอบประมาณแปดหมื่น มีบริการที่พัก อาหาร2มื้อ ปานะตอนบ่าย อาจมีรายการพิเศษ แนะนำพุทธศิลปและประวัติศาสตร์อยุธยาด้วย กลางคืนปฎิบัติที่พระมหาธาตุเจดีย์ ทุกคนต้องเอา มุ้งนั่ง(ไม่ใช้มุ้งนอน)และผ้ารองนั่ง ผ้าห่มไปเอง ที่พักจะมีเสื่อหมอนไว้ให้ ห้องภาวนาไม่มีที่รองนั่งให้นะครับ ทำตัวเหมือนไปภาวนาสัญจรในตปท.เช่นอินเดีย เนปาล พม่า อินโดฯที่เราเคยไปกันครับ รับผู้ร่วมอบรมจำนวนจำกัดครับ เดินทางเองนะครับ ***จึงต้องขอให้ผู้ปฏิบัติทุกๆท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ด้วย https://forms.gle/V4SHh14sSSdEG19b6

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 7 ก.ย. 2563 นายประจักษุ์ อุดหนุน
ชาย 2 7 ก.ย. 2563 นายชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์
ชาย 3 7 ก.ย. 2563 นายดามพ์ หังสะสูตร
ชาย 4 7 ก.ย. 2563 นายปิโยรส ปรียานนท์
ชาย 5 10 ก.ย. 2563 นายยศภัทร โต๊ะสงวนพันธ์
ชาย 6 7 ต.ค. 2563 นายพงษ์พิพัฒน์ ปัญญาจิรวุฒิ
ชาย 7 28 ต.ค. 2563 นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
หญิง 1 7 ก.ย. 2563 นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกุล
หญิง 2 7 ก.ย. 2563 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 3 7 ก.ย. 2563 นางสาวสุนทรี เย็นสนาน
หญิง 4 7 ก.ย. 2563 นางสาวกาญจนา แก้วสอดสี
หญิง 5 7 ก.ย. 2563 นางสาวกาญจนา ลิ้มถาวรกิจ
หญิง 6 7 ก.ย. 2563 นางสพฤดี อุดหนุน
หญิง 7 8 ก.ย. 2563 นางสาวศิริลักษณ์ บวรเอนกสกุล
หญิง 8 8 ก.ย. 2563 นางขัตติญา อุปถัมภกานนท์
หญิง 9 8 ก.ย. 2563 นางสาวมณฑา คุ้มรักษา
หญิง 10 8 ก.ย. 2563 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 11 9 ก.ย. 2563 นางสาวศรีสังวร แสงโสมทรัพย์
หญิง 12 9 ก.ย. 2563 นางสาวผุสรัตน์ รัตนานนท์
หญิง 13 9 ก.ย. 2563 นางสาววิจิตรา รอดคง
หญิง 14 29 ก.ย. 2563 นางสาวสุภาพร ร่มโพธิหยก
หญิง 15 6 ต.ค. 2563 นางสาวนฤมล บุตรรัตนะ
หญิง 16 23 ต.ค. 2563 นางพิมพ์พร อนันต์อาชา
หญิง 17 25 ต.ค. 2563 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 18 5 พ.ย. 2563 นางสาวพิมพ์รำไพ วรรณเจริญ
หญิง 19 5 พ.ย. 2563 นางสาวพักตร์พิมล วรรณเจริญ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map