หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมที่วัชรธรรมสถาน ประจำเดือนกันยายน โดย อ.พญ.อมรา มลิลา

  • 3 - 5 กันยายน 2564
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 13 พ.ค. 2564 นางสาวภัทรพร นุธรรมโช
หญิง 2 13 พ.ค. 2564 นางสาวรุ่งนภา สุทธิรักษ์
หญิง 3 18 พ.ค. 2564 นางสาวประนอม ลี้ถาวร
หญิง 4 21 มิ.ย. 2564 นางสุขสิรี ปานัญญวาจถ์
หญิง 5 11 ก.ค. 2564 นางสาวเปรมวดี กุศลฤกษ์ดี

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map