หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมที่วัชรธรรมสถาน ประจำเดือนเมษายน โดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

  • 23 - 25 เมษายน 2564
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 12 ม.ค. 2564 นายณรงค์ชัย สุขสดเขียว
ชาย 2 3 มี.ค. 2564 นายวีระ ชิดชอบ
ชาย 3 4 มี.ค. 2564 นายพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา
หญิง 1 12 ม.ค. 2564 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 2 12 ม.ค. 2564 นางสาวกุลจิรา บรูมินเหนทร์
หญิง 3 14 ม.ค. 2564 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 4 1 ก.พ. 2564 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 5 5 ก.พ. 2564 นางสาวธัญญพัทธ์ อัครวิทยารุจน์
หญิง 6 15 ก.พ. 2564 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 7 18 ก.พ. 2564 นางสาวจิตราพรรณ ตัณฑวัล
หญิง 8 18 ก.พ. 2564 นางสาวณิชาพัฒน์ ธนิกกุล
หญิง 9 22 ก.พ. 2564 นางสาวนวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์
หญิง 10 22 ก.พ. 2564 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ ชาติมูลตรี
หญิง 11 22 ก.พ. 2564 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 12 22 ก.พ. 2564 นางพัชรินทร์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 13 22 ก.พ. 2564 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 14 22 ก.พ. 2564 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 15 22 ก.พ. 2564 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 16 23 ก.พ. 2564 นางสาวณัณฐ์ณิตา อิทธินันท์สิน
หญิง 17 1 มี.ค. 2564 นางอัญชลี ศรีหิรัญ
หญิง 18 1 มี.ค. 2564 นางสาวอัญรินทร์ กิตติวรีย์พล
หญิง 19 1 มี.ค. 2564 นางวลี สงสุวงค์
หญิง 20 3 มี.ค. 2564 นางพรรณี ชิดชอบ
หญิง 21 3 มี.ค. 2564 นางสาวกาญจนา ธรรมกร่าง
หญิง 22 3 มี.ค. 2564 นางสาวณัชชา ชิดชอบ
หญิง 23 3 มี.ค. 2564 นางสุภาวดี บุญญาภิสิทธิ์โสภา

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map