หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมที่วัชรธรรมสถาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

  • 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2564
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 28 ต.ค. 2563 นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
ชาย 2 25 พ.ย. 2563 นายปิยณัฐ นวจิตไพบูลย์
ชาย 3 25 พ.ย. 2563 นายบัณฑิต เบญจพลานนท์
ชาย 4 14 ธ.ค. 2563 นายวีรยุทธ ฐาปนาพงษ์
ชาย 5 30 ธ.ค. 2563 นายสุชาติ ธนากรนพกุล
ชาย 6 14 ม.ค. 2564 นายสบโชค จินตวลากร
หญิง 1 23 ต.ค. 2563 นางสาวเพชราภรณ์ ฝั้นเต็ม
หญิง 2 23 ต.ค. 2563 นางวรนิดา เศวตพัชราภรณ์
หญิง 3 25 ต.ค. 2563 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 4 28 ต.ค. 2563 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 28 ต.ค. 2563 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 6 28 ต.ค. 2563 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 7 3 พ.ย. 2563 นางสาวสุภัทรา ภัทรกิจนิรันดร์
หญิง 8 4 พ.ย. 2563 นางสาวดวงทิพย์ อนันต์มนตรี
หญิง 9 18 พ.ย. 2563 นางสาวธัญญพัทธ์ อัครวิทยารุจน์
หญิง 10 25 พ.ย. 2563 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 11 25 พ.ย. 2563 นางสาวรฐา เบญจพลานนท์
หญิง 12 25 พ.ย. 2563 นางสาวกมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา
หญิง 13 26 พ.ย. 2563 นางสาวพิมพ์ผกา เขาสมบูรณ์
หญิง 14 28 พ.ย. 2563 นางสาวฐิติภาดา สุกิจคณาพร
หญิง 15 28 พ.ย. 2563 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 16 28 พ.ย. 2563 นางพัชรินทร์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 17 29 พ.ย. 2563 นางสาวกัลยา เกียรติถาวรชัย
หญิง 18 3 ธ.ค. 2563 นางสาวจิราพัชร ลี้เจริญชัยชนะ
หญิง 19 4 ธ.ค. 2563 นางสาวปริศนา แก่นโท
หญิง 20 6 ธ.ค. 2563 นางสาวนวลวรรณ โล้กรุด
หญิง 21 6 ธ.ค. 2563 นางเพลิน อ๊อกซู
หญิง 22 6 ธ.ค. 2563 นางเกษราภา ซิ้มศรีสกุล
หญิง 23 6 ธ.ค. 2563 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 24 6 ธ.ค. 2563 นางวลี สงสุวงค์
หญิง 25 9 ธ.ค. 2563 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 26 11 ธ.ค. 2563 นางสุขสิรี ปานัญญวาจถ์
หญิง 27 12 ธ.ค. 2563 นางชลธารา​ วรรณดิลก
หญิง 28 14 ธ.ค. 2563 นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกุล
หญิง 29 14 ธ.ค. 2563 นางสาวมนชนก ปูทองจันทร์
หญิง 30 14 ธ.ค. 2563 นางอารีย์ เพ็ชรคง
หญิง 31 15 ธ.ค. 2563 นางสาวสุนทรี เย็นสนาน
หญิง 32 16 ธ.ค. 2563 นางจิณณ์ณิชา หมื่นประเสริฐ
หญิง 33 16 ธ.ค. 2563 นางสาวกีรติญา ชนเนษฎ์ชญาดา
หญิง 34 20 ธ.ค. 2563 นางสาวกาญจนา ธรรมกร่าง
หญิง 35 22 ธ.ค. 2563 นางสาวอชิรญาล์ เปล่งเสริมทรัพย์
หญิง 36 22 ธ.ค. 2563 นางกรกช สุวรรณเดช
หญิง 37 25 ธ.ค. 2563 นางสาวนวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์
หญิง 38 27 ธ.ค. 2563 นางสาวอัมพร อัจฉรานุกูล
หญิง 39 30 ธ.ค. 2563 นางวดี ธนากรนพกุล
หญิง 40 30 ธ.ค. 2563 นางสาวดาริณ ธนากรนพกุล
หญิง 41 23 ม.ค. 2564 นางสาวรสริน แจ่มศุภพันธ์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map