หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน ประจำเดือน...กันยายน โดย อ.พญ.อมรา มลิลา

  • 28 - 30 สิงหาคม 2563
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 11 มิ.ย. 2563 นายโชคมงคล จันทร์สนม
ชาย 2 7 ก.ค. 2563 นายชาญศิลป์ เทพพิทักษ์
ชาย 3 21 ก.ค. 2563 นายปิยณัฐ นวจิตไพบูลย์
ชาย 4 29 ก.ค. 2563 นายบัญชาชนะ ทองไทย
หญิง 1 13 พ.ค. 2563 นางวรางคณา ทองคำใส
หญิง 2 11 มิ.ย. 2563 นางสาวอรพรรณ อยู่สุภาพ
หญิง 3 11 มิ.ย. 2563 นางสุทธิลักษณ์ ตุลวรรธนะ
หญิง 4 21 มิ.ย. 2563 นางสาวพรทิพย์ ยศภาคย์
หญิง 5 24 มิ.ย. 2563 นางวัฒนา หาสิตพานิชกุล
หญิง 6 30 มิ.ย. 2563 นางสาวรุ่งนภา สุทธิรักษ์
หญิง 7 30 มิ.ย. 2563 นางสาวประนอม ลี้ถาวร
หญิง 8 2 ก.ค. 2563 นางสาวภัทรพร นุธรรมโช
หญิง 9 6 ก.ค. 2563 นางฐาณิษา สุขเกษม
หญิง 10 14 ก.ค. 2563 นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
หญิง 11 15 ก.ค. 2563 นางสาวณัฏฐารมย์ เอกสมุทรชัย
หญิง 12 17 ก.ค. 2563 นางวลี สงสุวงค์
หญิง 13 21 ก.ค. 2563 นางสาวอณินทร โอวาทะสาร
หญิง 14 21 ก.ค. 2563 นางสาวรฐา เบญจพลานนท์
หญิง 15 21 ก.ค. 2563 นางสาววลัยลักษณ์ สุขศรี
หญิง 16 21 ก.ค. 2563 นางสาวศุจินาถ จันทรกูล
หญิง 17 21 ก.ค. 2563 นางสาวกมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา
หญิง 18 22 ก.ค. 2563 นางปรารถนา ศรีสมบูรณ์
หญิง 19 22 ก.ค. 2563 นางวีณ์ลภัส ธำรงโรจนพัฒน์
หญิง 20 29 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ ทองไทย
หญิง 21 30 ก.ค. 2563 นางอุษณีย์ วุฒยวนิช
หญิง 22 31 ก.ค. 2563 นางกนกนาฎ สุทธศิริ
หญิง 23 31 ก.ค. 2563 นางมาลี ภู่วชิรานนท์
หญิง 24 31 ก.ค. 2563 นางสาวสุภาวดี นพกุลสถิตย์
หญิง 25 3 ส.ค. 2563 นางสาวเบ็ญจพร คุ้มพงษ์
หญิง 26 4 ส.ค. 2563 นางสมนึก ปัญโญ
หญิง 27 4 ส.ค. 2563 นางสาวกัณฑิมา ธีระพงษ์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map