หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน ประจำเดือน...สิงหาคม โดย พ่อแม่ครูอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี

  • 14 - 16 สิงหาคม 2563
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 25 พ.ค. 2563 นายณรินทร์ ตันติศิรินทร์
ชาย 2 15 มิ.ย. 2563 นายสุทัศน์ ทาบุญ
ชาย 3 17 มิ.ย. 2563 นายอำนวย เอี้ยววงษ์เจิญ
ชาย 4 10 ก.ค. 2563 นายพงษ์พิพัฒน์ ปัญญาจิรวุฒิ
ชาย 5 12 ก.ค. 2563 นายสบโชค จินตวลากร
หญิง 1 23 เม.ย. 2563 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 2 28 เม.ย. 2563 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 3 3 พ.ค. 2563 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 4 22 พ.ค. 2563 นางภวิกา ตันสิทธิพันธ์
หญิง 5 29 พ.ค. 2563 นางสาวศุภมน เทียนสงค์
หญิง 6 1 มิ.ย. 2563 นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกุล
หญิง 7 3 มิ.ย. 2563 นางสาวฐิติภาดา สุกิจคณาพร
หญิง 8 10 มิ.ย. 2563 นางสาวสุนทรี เย็นสนาน
หญิง 9 10 มิ.ย. 2563 นางสาวธัญญพัทธ์ ดีสกูล
หญิง 10 11 มิ.ย. 2563 นางชวนฝัน ภมรบุตร
หญิง 11 11 มิ.ย. 2563 นางภัณฑิลา แก้วลิ่น
หญิง 12 12 มิ.ย. 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ รางวัล
หญิง 13 13 มิ.ย. 2563 นางสาวนวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์
หญิง 14 13 มิ.ย. 2563 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 15 13 มิ.ย. 2563 นางวิราณี เอี้ยววงษ์เจริญ
หญิง 16 13 มิ.ย. 2563 นางสาวจุไรรัตน์ ภูอัศวะมงคล
หญิง 17 14 มิ.ย. 2563 นางสาวเสาวณีย์ ทับทิมดำ
หญิง 18 14 มิ.ย. 2563 นางวัฒนา หาสิตพานิชกุล
หญิง 19 14 มิ.ย. 2563 นางสังวาลย์ ตรีเพชร
หญิง 20 18 มิ.ย. 2563 นางอารีย์ เพ็ชรคง
หญิง 21 18 มิ.ย. 2563 นางสาวมนชนก ปูทองจันทร์
หญิง 22 18 มิ.ย. 2563 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 23 18 มิ.ย. 2563 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 24 21 มิ.ย. 2563 นางฉลวย ฝั้นเต็ม
หญิง 25 21 มิ.ย. 2563 นางสาวสุภาพร ร่มโพธิหยก
หญิง 26 25 มิ.ย. 2563 นางสาวฤทัยพัณณ์ พุดลา
หญิง 27 1 ก.ค. 2563 นางสมนึก ปัญโญ
หญิง 28 2 ก.ค. 2563 นางสาวภัทรสิริย์ มากู่
หญิง 29 5 ก.ค. 2563 นางสาวรสริน แจ่มศุภพันธ์
หญิง 30 6 ก.ค. 2563 นางฐาณิษา สุขเกษม
หญิง 31 6 ก.ค. 2563 นางสาวนงลักษณ์ สินกิจขจรกุล
หญิง 32 7 ก.ค. 2563 นางสาวปรียาพร ศิริวราวาท
หญิง 33 7 ก.ค. 2563 นางขัตติญา อุปถัมภกานนท์
หญิง 34 7 ก.ค. 2563 นางสาวมณฑา คุ้มรักษา
หญิง 35 10 ก.ค. 2563 นางสาวรดา แซ่ฮึง
หญิง 36 14 ก.ค. 2563 นางสาวมสารัศม์ ตันติดีเลิศ
หญิง 37 15 ก.ค. 2563 นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
หญิง 38 19 ก.ค. 2563 นางทัศนีย์ จันทร์ประเสริฐ
หญิง 39 20 ก.ค. 2563 นางสาววาสิตา เกียรติธีรรัตน์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map