หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน ประจำเดือน...เมษายน โดย พระครูนิรมิตวิทยากร(พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช) วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

  • 24 - 26 เมษายน 2563
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 1 ม.ค. 2563 นายพงษ์พิพัฒน์ ปัญญาจิรวุฒิ
ชาย 2 13 ม.ค. 2563 นายปริญญา นวลใส
หญิง 1 24 ธ.ค. 2562 นางนรีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ
หญิง 2 28 ธ.ค. 2562 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 3 28 ธ.ค. 2562 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 4 28 ธ.ค. 2562 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 5 28 ธ.ค. 2562 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 6 31 ธ.ค. 2562 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 7 1 ม.ค. 2563 นางสาวณัฏฐารมย์ เอกสมุทรชัย
หญิง 8 1 ม.ค. 2563 นางสาวจุไรรัตน์ ภูอัศวะมงคล
หญิง 9 1 ม.ค. 2563 นางสาวน.ส.เสาวณีย์ ทับทิมดำ
หญิง 10 3 ม.ค. 2563 นางสาวศิริรักษ์ ธนาธรรมนันท์
หญิง 11 6 ม.ค. 2563 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 12 10 ม.ค. 2563 นางสาวกาญจนา เส็งเจริญ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map