หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน ประจำเดือน...เมษายน โดย พระครูนิรมิตวิทยากร(พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช) วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

  • 24 - 26 เมษายน 2563
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 1 ม.ค. 2563 นายพงษ์พิพัฒน์ ปัญญาจิรวุฒิ
ชาย 2 13 ม.ค. 2563 นายปริญญา นวลใส
ชาย 3 7 มี.ค. 2563 นายกฤชทัต ประเสริฐวงศ์
ชาย 4 13 มี.ค. 2563 นายณรงค์ชัย สุขสดเขียว
ชาย 5 14 มี.ค. 2563 นายนิรันดร์ พิทักสิทธิ์เกษม
หญิง 1 24 ธ.ค. 2562 นางนรีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ
หญิง 2 28 ธ.ค. 2562 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 3 28 ธ.ค. 2562 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 4 28 ธ.ค. 2562 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 5 28 ธ.ค. 2562 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 6 3 ม.ค. 2563 นางสาวศิริรักษ์ ธนาธรรมนันท์
หญิง 7 6 ม.ค. 2563 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 8 3 ก.พ. 2563 นางสุพรรณี บุญเกิด
หญิง 9 18 ก.พ. 2563 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 10 24 ก.พ. 2563 นางวรนิดา เศวตพัชราภรณ์
หญิง 11 26 ก.พ. 2563 นางสาวรดา แซ่ฮึง
หญิง 12 28 ก.พ. 2563 นางสาวปราณี วิจิตพาวรรณ
หญิง 13 5 มี.ค. 2563 นางวิรินท์ อรรถไกรรัตน์
หญิง 14 11 มี.ค. 2563 นางสาวศศิพัชร์ วงศ์ใหญ่สกุล
หญิง 15 12 มี.ค. 2563 นางสาวรฐา เบญจพลานนท์
หญิง 16 12 มี.ค. 2563 นางสาวกมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา
หญิง 17 12 มี.ค. 2563 นางสาวศุจินาถ จันทรกูล
หญิง 18 12 มี.ค. 2563 นางสมนึก ปัญโญ
หญิง 19 13 มี.ค. 2563 นางสาวกุลจิรา บรูมินเหนทร์
หญิง 20 14 มี.ค. 2563 นางนิภารัตน์ พิทักสิทธิ์เกษม
หญิง 21 17 มี.ค. 2563 นางสาวสุวิมล สัจกุล
หญิง 22 17 มี.ค. 2563 นางสาวเปมิกา สัจกุล
หญิง 23 17 มี.ค. 2563 นางสมคิด สุวรรณวิท
หญิง 24 19 มี.ค. 2563 นางทองล้อม สิงหฬ
หญิง 25 20 มี.ค. 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ รางวัล
หญิง 26 28 มี.ค. 2563 นางสาวจุไรรัตน์ ภูอัศวะมงคล

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map