หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน ประจำเดือน...กุมภาพันธ์ โดย พ่อแม่ครูอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี

  • 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 5 พ.ย. 2562 นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
ชาย 2 10 ธ.ค. 2562 นายสบโชค จินตวลากร
ชาย 3 1 ม.ค. 2563 นายจักรไตร สันตินันตรักษ์
ชาย 4 1 ม.ค. 2563 นายพงษ์พิพัฒน์ ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 1 31 ต.ค. 2562 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 2 31 ต.ค. 2562 นางปรางค์วรินทร์ ชมภูศรี
หญิง 3 31 ต.ค. 2562 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 4 6 พ.ย. 2562 นางเขมณัฏฐ์ พุฒพันธพงศ์
หญิง 5 7 พ.ย. 2562 นางสาวพิชญากร อัครกฤษฎิกุล
หญิง 6 8 พ.ย. 2562 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 7 10 พ.ย. 2562 นางสาวอชิ​รญา​อร​ คำผา
หญิง 8 16 พ.ย. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ บุญวรรณโณ
หญิง 9 16 พ.ย. 2562 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 10 16 พ.ย. 2562 นางพัชรินทร์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 11 18 พ.ย. 2562 นางสาวสุภัทรา ภัทรกิจนิรันดร์
หญิง 12 19 พ.ย. 2562 นางสาวเกษณัฎฐ์ชา เศรษฐวัฒน์
หญิง 13 20 พ.ย. 2562 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 14 24 พ.ย. 2562 นางวรนิดา เศวตพัชราภรณ์
หญิง 15 27 พ.ย. 2562 นางขาวทอง จันทศาสตร์
หญิง 16 29 พ.ย. 2562 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 17 29 พ.ย. 2562 นางสาวนงลักษณ์ สินกิจขจรกุล
หญิง 18 2 ธ.ค. 2562 นางเนรัญชรา แสงทักษิณ
หญิง 19 5 ธ.ค. 2562 นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกุล
หญิง 20 6 ธ.ค. 2562 นางสาวมนชนก ปูทองจันทร์
หญิง 21 9 ธ.ค. 2562 นางสาวเกตุวิลัย พรวุฒิพันธุ์
หญิง 22 12 ธ.ค. 2562 นางสาวธัญญพัทธ์ ดีสกูล
หญิง 23 19 ธ.ค. 2562 นางวิรินท์ อรรถไกรรัตน์
หญิง 24 19 ธ.ค. 2562 นางอัญชลี ศรีหิรัญ
หญิง 25 25 ธ.ค. 2562 นางสาวพรลักษณ์ พินิจปรีชา
หญิง 26 28 ธ.ค. 2562 นางอารีย์ เพ็ชรคง
หญิง 27 31 ธ.ค. 2562 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 28 2 ม.ค. 2563 นางสาวสิริลักษณ์ ภูมมะ
หญิง 29 10 ม.ค. 2563 นางสาววลัยพร ลับเหลี่ยม
หญิง 30 14 ม.ค. 2563 นางวาสนา ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 31 27 ม.ค. 2563 นางพิมพ์พร อนันต์อาชา
หญิง 32 30 ม.ค. 2563 นางจุฑามาศ เสวตรวิทย์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map