หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน...ประจำเดือนกันยายน อาจารย์ พญ. อมรา มลิลา

  • 30 - 1 กันยายน 2562
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 17 มิ.ย. 2562 นายนริศ ตรณโนภาส
ชาย 2 31 ก.ค. 2562 นายพิชัย พิชัยยุทธ์
ชาย 3 14 ส.ค. 2562 นายบัญชาชนะ ทองไทย
ชาย 4 14 ส.ค. 2562 นายโชคมงคล จันทร์สนม
ชาย 5 27 ส.ค. 2562 นายสมลักษณ์ ภิญโญมิตร
หญิง 1 11 มิ.ย. 2562 นางสาวสุภาพร ร่มโพธิหยก
หญิง 2 15 มิ.ย. 2562 นางวรางคณา ทองคำใส
หญิง 3 17 มิ.ย. 2562 นางสาวรุ่งนภา สุทธิรักษ์
หญิง 4 17 มิ.ย. 2562 นางสาวภัทรพร นุธรรมโช
หญิง 5 17 มิ.ย. 2562 นางรุ่งอรุณ ตรณโนภาส
หญิง 6 25 มิ.ย. 2562 นางสาวนันทรัตน์ กิตติคุณาดุลย์
หญิง 7 1 ก.ค. 2562 นางจรัสศิริ จินดากุล
หญิง 8 8 ก.ค. 2562 นางกฤษณาพร เดชพารินทร์
หญิง 9 8 ก.ค. 2562 นางชวนพิศ คุ้มดิษฐ
หญิง 10 8 ก.ค. 2562 นางปิยอร คงวุธ
หญิง 11 10 ก.ค. 2562 นางสาวจีรวัฒน์ สถานานนท์
หญิง 12 13 ก.ค. 2562 นางณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
หญิง 13 18 ก.ค. 2562 นางสาวบุษฎี ปริปุณณานนท์
หญิง 14 20 ก.ค. 2562 นางสาวอาภาภร คุณพิสุทธิ์
หญิง 15 26 ก.ค. 2562 นางสาวเกวลิน จินดาภัทร
หญิง 16 30 ก.ค. 2562 นางศิริลักษณ์ นะลำเลียง
หญิง 17 30 ก.ค. 2562 นางปรารถนา ศรีสมบูรณ์
หญิง 18 30 ก.ค. 2562 นางลักขณา สิงหจูฑะ
หญิง 19 30 ก.ค. 2562 นางสาวอรวรรณ โรจนอำไพ
หญิง 20 30 ก.ค. 2562 นางสาวกีรติ นาคประสิทธิ์
หญิง 21 31 ก.ค. 2562 นางสาวนฎา วีระชัยสันติกุล
หญิง 22 7 ส.ค. 2562 นางสาวอนุสรณ์ วงศ์ปุรนานนท์
หญิง 23 14 ส.ค. 2562 นางสาวอรพรรณ อยู่สุภาพ
หญิง 24 21 ส.ค. 2562 นางจารุ​วรรณ​ พึ่ง​เจษ​ฎา
หญิง 25 25 ส.ค. 2562 นางสาววิระวรรณ สวัสดี
หญิง 26 27 ส.ค. 2562 นางอรพินท์ อังกุรวานิช

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map