หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน...ประจำเดือนสิงหาคม พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต

  • 16 - 18 สิงหาคม 2562
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 12 มิ.ย. 2562 นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
ชาย 2 19 มิ.ย. 2562 นายฐิติวัชร ปานุ่ม
ชาย 3 19 มิ.ย. 2562 นายกัมพล กองจะโป๊ะ
ชาย 4 2 ก.ค. 2562 นายภาส ศิริพานิชย์
ชาย 5 2 ก.ค. 2562 นายสบโชค จินตวลากร
หญิง 1 28 เม.ย. 2562 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 2 29 เม.ย. 2562 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 3 29 เม.ย. 2562 นางสาวเพ็ญพร พรมรัตน์
หญิง 4 29 เม.ย. 2562 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 29 เม.ย. 2562 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 6 29 เม.ย. 2562 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 7 30 เม.ย. 2562 นางขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์
หญิง 8 30 เม.ย. 2562 นางเพชรา ยกเลื่อน
หญิง 9 7 พ.ค. 2562 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 10 9 พ.ค. 2562 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 11 10 พ.ค. 2562 นางสาวพัทธมน สนั่นดัง
หญิง 12 13 พ.ค. 2562 นางสาวเพ็ญพิชชา กรชูเดช
หญิง 13 18 พ.ค. 2562 นางสุพิชฌาย์ ฉายแสง
หญิง 14 19 พ.ค. 2562 นางสาวลดารัตน์ อินทรบัวศรี
หญิง 15 22 พ.ค. 2562 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 16 23 พ.ค. 2562 นางสาวศิรินันท์ บวรเอนกสกุล
หญิง 17 26 พ.ค. 2562 นางสาวรสริน แจ่มศุภพันธ์
หญิง 18 26 พ.ค. 2562 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 19 26 พ.ค. 2562 นางสาววนิดา สินกิจขจรกุล
หญิง 20 26 พ.ค. 2562 นางสาวเกตุวิลัย พรวุฒิพันธุ์
หญิง 21 26 พ.ค. 2562 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 22 27 พ.ค. 2562 นางสาวพรลักษณ์ พินิจปรีชา
หญิง 23 6 มิ.ย. 2562 นางสาวโสภิณ จิระเกียรติกุล
หญิง 24 7 มิ.ย. 2562 นางสาวนลินรัตน์ ภัทราสิริสกุล
หญิง 25 7 มิ.ย. 2562 นางสุชาดา บ่อทรัพย์
หญิง 26 8 มิ.ย. 2562 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 27 10 มิ.ย. 2562 นางสาวปราณี รัตนเรณู
หญิง 28 11 มิ.ย. 2562 นางสาวมนชนก ปูทองจันทร์
หญิง 29 12 มิ.ย. 2562 นางสาวสุภัทรา ภัทรกิจนิรันดร์
หญิง 30 16 มิ.ย. 2562 นางสาวมธุรดา นากะ
หญิง 31 21 มิ.ย. 2562 นางนงชนก สาโรจน์จิตติ
หญิง 32 21 มิ.ย. 2562 นางสาว ภัสส์จิตตา โชตินันท์โชติ
หญิง 33 24 มิ.ย. 2562 นางสาวเสาวภา เอกธวัชชัย
หญิง 34 25 มิ.ย. 2562 นางสาวปรียาพร ศิริวราวาท
หญิง 35 26 มิ.ย. 2562 นางสาวพัทธ์ธีรา จันทจร
หญิง 36 27 มิ.ย. 2562 นางสาวLWIN LWIN AYE YEBYU
หญิง 37 1 ก.ค. 2562 นางจรัสศิริ จินดากุล
หญิง 38 15 ก.ค. 2562 นางนรีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ
หญิง 39 19 ก.ค. 2562 นางสาวนงค์พะงา อากาศฤกษ์
หญิง 40 19 ก.ค. 2562 นางอารีย์ เพ็ชรคง

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map