หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน...ประจำเดือนเมษายน พระครูนิรมิตวิทยากร(พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช)

  • 26 - 28 เมษายน 2562
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 10 มี.ค. 2562 นายธีระศักดิ์ ใจถา
หญิง 1 2 ม.ค. 2562 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 2 2 ม.ค. 2562 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 3 3 ม.ค. 2562 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 4 4 ม.ค. 2562 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 16 ม.ค. 2562 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 6 17 ม.ค. 2562 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 7 18 ม.ค. 2562 นางสาวสุวิมล สัจกุล
หญิง 8 18 ม.ค. 2562 นางสาวเปมิกา สัจกุล
หญิง 9 27 ม.ค. 2562 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 10 12 ก.พ. 2562 นางสมคิด สุวรรณวิท
หญิง 11 18 ก.พ. 2562 นางสาวอุ่นเรือน จวงกระโทก
หญิง 12 22 ก.พ. 2562 นางทับทิม ศรีวิไล
หญิง 13 23 ก.พ. 2562 นางรัศมี เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์
หญิง 14 23 ก.พ. 2562 นางสาววรัณธภรณ์ จงเฟื่องปริญญา
หญิง 15 24 ก.พ. 2562 นางกมลรัตน์ บุญรอด
หญิง 16 4 มี.ค. 2562 นางสาวพรรณวิภา พ่วงจีน
หญิง 17 13 มี.ค. 2562 นางสาวเธียรวรรณ อภิณหสมิต
หญิง 18 15 มี.ค. 2562 นางสาวรุ้งฤดี นิทัสนะศาสน์
หญิง 19 15 มี.ค. 2562 นางสาวภัทราวดี อุตอามาตย์
หญิง 20 17 มี.ค. 2562 นางนิภารัตน์ พิทักสิทธิ์เกษม
หญิง 21 20 มี.ค. 2562 นางเพ็ญศรี จารุวัชร
หญิง 22 24 มี.ค. 2562 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 23 25 มี.ค. 2562 นางสาวเกษณัฎฐ์ชา เศรษฐวัฒน์
หญิง 24 26 มี.ค. 2562 นางสาวกนกรัตน์ แจ่มวัฏกูล
หญิง 25 26 มี.ค. 2562 นางสาวรุจิรดา ตั้งเส้ง
หญิง 26 29 มี.ค. 2562 นางสาวปิยนาถ เสนสีทอง
หญิง 27 29 มี.ค. 2562 นางณปภัช ภาระพงศ์
หญิง 28 29 มี.ค. 2562 นางสาวนิยากร อารยางกูร
หญิง 29 2 เม.ย. 2562 นางสาวอนัญญา พละสรร
หญิง 30 2 เม.ย. 2562 นางสาวสุภาพร ร่มโพธิหยก
หญิง 31 19 เม.ย. 2562 นางสาวณัฏฐ์ชยธร วัฒนเสถียรวงศ์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map