หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน...ประจำเดือนเมษายน พระครูนิรมิตวิทยากร(พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช)

  • 26 - 28 เมษายน 2562
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 1 มี.ค. 2562 นายนราธิป พยัฆศกุล
ชาย 2 10 มี.ค. 2562 นายธีระศักดิ์ ใจถา
หญิง 1 2 ม.ค. 2562 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 2 2 ม.ค. 2562 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 3 3 ม.ค. 2562 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 4 4 ม.ค. 2562 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 6 ม.ค. 2562 นางสาวเพ็ญพิชชา กรชูเดช
หญิง 6 16 ม.ค. 2562 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 7 17 ม.ค. 2562 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 8 18 ม.ค. 2562 นางสาวธันยนันท์ ลีทวีกุลวงศ์
หญิง 9 18 ม.ค. 2562 นางสาวสุวิมล สัจกุล
หญิง 10 18 ม.ค. 2562 นางสาวเปมิกา สัจกุล
หญิง 11 27 ม.ค. 2562 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 12 1 ก.พ. 2562 นางสาวฤทัยพัณณ์ พุดลา
หญิง 13 12 ก.พ. 2562 นางสมคิด สุวรรณวิท
หญิง 14 16 ก.พ. 2562 นางสาวรุ่งฤดี กิจควร
หญิง 15 16 ก.พ. 2562 นางสาวศิรินันท์ บวรเอนกสกุล
หญิง 16 18 ก.พ. 2562 นางสาวอำนวย นรารักษ์
หญิง 17 18 ก.พ. 2562 นางสาวบุษฎี ปริปุณณานนท์
หญิง 18 18 ก.พ. 2562 นางสาวอุ่นเรือน จวงกระโทก
หญิง 19 19 ก.พ. 2562 นางสาวดารกา เชาว์กีรติกุล
หญิง 20 22 ก.พ. 2562 นางทับทิม ศรีวิไล
หญิง 21 23 ก.พ. 2562 นางรัศมี เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์
หญิง 22 23 ก.พ. 2562 นางสาววรัณธภรณ์ จงเฟื่องปริญญา
หญิง 23 24 ก.พ. 2562 นางกมลรัตน์ บุญรอด
หญิง 24 4 มี.ค. 2562 นางสาวพรรณวิภา พ่วงจีน
หญิง 25 13 มี.ค. 2562 นางสาวเธียรวรรณ อภิณหสมิต
หญิง 26 15 มี.ค. 2562 นางสาวรุ้งฤดี นิทัสนะศาสน์
หญิง 27 15 มี.ค. 2562 นางสาวภัทราวดี อุตอามาตย์
หญิง 28 17 มี.ค. 2562 นางนิภารัตน์ พิทักสิทธิ์เกษม
หญิง 29 20 มี.ค. 2562 นางเพ็ญศรี จารุวัชร
หญิง 30 22 มี.ค. 2562 นางจารุ​วรรณ​ พึ่ง​เจษ​ฎา
หญิง 31 22 มี.ค. 2562 นางสาววรวรรณ ชัยนำนาน
หญิง 32 24 มี.ค. 2562 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map