หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน...ประจำเดือนเมษายน

  • 26 - 28 เมษายน 2562
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
หญิง 1 2 ม.ค. 2562 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 2 2 ม.ค. 2562 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 3 3 ม.ค. 2562 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 4 4 ม.ค. 2562 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 6 ม.ค. 2562 นางสาวเพ็ญพิชชา กรชูเดช
หญิง 6 16 ม.ค. 2562 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 7 17 ม.ค. 2562 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 8 18 ม.ค. 2562 นางสาวธันยนันท์ ลีทวีกุลวงศ์
หญิง 9 18 ม.ค. 2562 นางสาวสุวิมล สัจกุล
หญิง 10 18 ม.ค. 2562 นางสาวเปมิกา สัจกุล

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map