หลักสูตร อบรมปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน...ประจำเดือนมีนาคม พระอาจารย์บุญมีธัมมรโต

  • 22 - 24 มีนาคม 2562
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 23 ก.พ. 2562 นายทรงกิจ เจนปรมกิจ
หญิง 1 2 ม.ค. 2562 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 2 2 ม.ค. 2562 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 3 3 ม.ค. 2562 นางสาวพรรณวิภา พ่วงจีน
หญิง 4 4 ม.ค. 2562 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 5 10 ม.ค. 2562 นางสาวกุลลักษณี สืบสุข
หญิง 6 14 ม.ค. 2562 นางสุพิชฌาย์ ฉายแสง
หญิง 7 15 ม.ค. 2562 นางสาวสุภาณี ไหลภาภรณ์
หญิง 8 15 ม.ค. 2562 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 9 15 ม.ค. 2562 นางสาวจิตอนงค์ ลีลาพงศ์
หญิง 10 16 ม.ค. 2562 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 11 19 ม.ค. 2562 นางอัญชลี ศรีหิรัญ
หญิง 12 27 ม.ค. 2562 นางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร
หญิง 13 30 ม.ค. 2562 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 14 1 ก.พ. 2562 นางสาวฤทัยพัณณ์ พุดลา
หญิง 15 1 ก.พ. 2562 นางอุบลรัตน์ ศรีบางพลีน้อย
หญิง 16 1 ก.พ. 2562 นางสาวภัทรานิษฐ์ ธนาผลพิบูลย์
หญิง 17 5 ก.พ. 2562 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 18 5 ก.พ. 2562 นางสาวอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
หญิง 19 5 ก.พ. 2562 นางอำนวย ยืนยง
หญิง 20 6 ก.พ. 2562 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 21 6 ก.พ. 2562 นางสาววนิดา สินกิจขจรกุล
หญิง 22 8 ก.พ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ บุญวรรณโณ
หญิง 23 10 ก.พ. 2562 นางสาวเกษณัฎฐ์ชา เศรษฐวัฒน์
หญิง 24 10 ก.พ. 2562 นางสาวมนชนก ปูทองจันทร์
หญิง 25 10 ก.พ. 2562 นางสาวธัณย์สิตา เลิศศราวิทย์
หญิง 26 11 ก.พ. 2562 นางสาววรรณวิภา เลิศปัญญาพร
หญิง 27 11 ก.พ. 2562 นางสาวสุภัทรา ภัทรกิจนิรันดร์
หญิง 28 12 ก.พ. 2562 นางสาวมณฑา คุ้มรักษา
หญิง 29 12 ก.พ. 2562 นางขัตติญา อุปถัมภกานนท์
หญิง 30 13 ก.พ. 2562 นางพิมพ์นารา ทัพเพนนี
หญิง 31 18 ก.พ. 2562 นางสุรัตนา นาคชุ่ม
หญิง 32 24 ก.พ. 2562 นางสาวอำนวย นรารักษ์
หญิง 33 1 มี.ค. 2562 นางสาววาสิณี สรเศรษฐ์สกุล
หญิง 34 19 มี.ค. 2562 นางสาวนงลักษณ์ สินกิจขจรกุล

ผู้สนับสนุน

  • คุณณัฐนี เจ้าภาพหลักสูตรประจำเดือนมีนาคม

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map