หลักสูตร อาจารย์ แพทย์หญิง อมรา มลิลา

  • 31 - 2 กันยายน 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 7 พ.ค. 2561 นายนริศ ตรณโนภาส
ชาย 2 3 ก.ค. 2561 นายอดิศร สิงหจูฑะ
ชาย 3 18 ก.ค. 2561 นายบัญชาชนะ ทองไทย
ชาย 4 31 ก.ค. 2561 นายสุริยะ แก้วมานะประเสริฐ
ชาย 5 10 ส.ค. 2561 นายณัฐวัฒน์ ศิวบุรินทมิตร์
หญิง 1 15 พ.ค. 2561 นางสาวภัทรพร นุธรรมโช
หญิง 2 2 มิ.ย. 2561 นางสาวนันทรัตน์ กิตติคุณาดุลย์
หญิง 3 11 มิ.ย. 2561 นางสาวสุภาพร ร่มโพธิหยก
หญิง 4 11 มิ.ย. 2561 นางสุขสิรี ปานัญญวาจถ์
หญิง 5 21 มิ.ย. 2561 นางขวัญใจ รัตนพันธ์
หญิง 6 21 มิ.ย. 2561 นางอนงค์ภัทร์ อุดมวีระวัชร์
หญิง 7 27 มิ.ย. 2561 นางปรารถนา ศรีสมบูรณ์
หญิง 8 27 มิ.ย. 2561 นางสาวนลินรัตน์ ภัทราสิริสกุล
หญิง 9 27 มิ.ย. 2561 นางวิไล ศรีรัตนสถาวร
หญิง 10 29 มิ.ย. 2561 นางสาวจุไรรัตน์ ภูอัศวะมงคล
หญิง 11 30 มิ.ย. 2561 นางสาวเสาวณีย์ ตั้งติรชัย
หญิง 12 30 มิ.ย. 2561 นางอัญเชิญ ไชยวงค์
หญิง 13 30 มิ.ย. 2561 นางสาวอรวรรณ โรจนอำไพ
หญิง 14 30 มิ.ย. 2561 นางสาวกีรติ นาคประสิทธิ์
หญิง 15 30 มิ.ย. 2561 นางสาวพรปวีณ์ ไทยการุณวงศ์
หญิง 16 1 ก.ค. 2561 นางสาวเพ็ญพรรณ ธนกนกชัย
หญิง 17 1 ก.ค. 2561 นางสาววิระวรรณ สวัสดี
หญิง 18 1 ก.ค. 2561 นางสาวพรทิพา สินธนไพบูลย์
หญิง 19 2 ก.ค. 2561 นางสาวธนิสร กิมานันทน์
หญิง 20 2 ก.ค. 2561 นางปิ่นปินัทธ์ เตชภณธนาวรัตน์
หญิง 21 3 ก.ค. 2561 นางลักขณา สิงหจูฑะ
หญิง 22 7 ก.ค. 2561 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 23 9 ก.ค. 2561 นางสาวนฎา วีระชัยสันติกุล
หญิง 24 11 ก.ค. 2561 นางสาวน.ส.เสาวณีย์ ทับทิมดำ
หญิง 25 21 ก.ค. 2561 นางธนาวดี อารักษ์วิชานันท์
หญิง 26 21 ก.ค. 2561 นางทิพวรรณ สิตานนท์
หญิง 27 24 ก.ค. 2561 นางสาวนาวินี เพ็ชรดี
หญิง 28 27 ก.ค. 2561 นางวิจิตต์ ธนสารรัตนกุล
หญิง 29 31 ก.ค. 2561 นางสาวจีราภรณ์ จีนจำรัส
หญิง 30 31 ก.ค. 2561 นางนิตยา ดอกจันทน์
หญิง 31 9 ส.ค. 2561 นางสาวศิรินันท์ บวรเอนกสกุล

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

  • นางสาวธัญญรัตน์ พรพิมานชัย , นางสาวกิ่งแก้ว รอดสมัย

Google Map