หลักสูตร อาจารย์ แพทย์หญิง อมรา มลิลา

  • 31 - 2 กันยายน 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 7 พ.ค. 2561 นายนริศ ตรณโนภาส
หญิง 1 3 พ.ค. 2561 นางสาววิภา บุญยงรัตนากูล
หญิง 2 4 พ.ค. 2561 นางสาวอัมราภรณ์ ภู่ระย้า
หญิง 3 7 พ.ค. 2561 นางรุ่งอรุณ ตรณโนภาส
หญิง 4 10 พ.ค. 2561 นางสาวพรทิพา อำไพโรจนวงศ์
หญิง 5 15 พ.ค. 2561 นางสาวภัทรพร นุธรรมโช

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map