หลักสูตร พระอาจารย์ บุญมี ธมฺมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย

  • 17 - 19 สิงหาคม 2561
  • เนื่องจากครูจารย์ติดกิจ จึงได้เลื่อนวันอบรมจาก 10-12 สค เป็น 17-18-19 สค แทน ผู้สมัครชายรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 1 พ.ค. 2561 นายมงคล จิรกิตตยากร
ชาย 2 10 พ.ค. 2561 นายวัชรพล พงษ์​ปาลิต
ชาย 3 11 พ.ค. 2561 นายจักร์กริช มีชอบ
หญิง 1 15 เม.ย. 2561 นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์
หญิง 2 15 เม.ย. 2561 นางรัตนา ลี้พูลทรัพย์
หญิง 3 15 เม.ย. 2561 นางสาวขวัญคู่ อ่อนจำรัส
หญิง 4 24 เม.ย. 2561 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 5 25 เม.ย. 2561 นางสาวศิริพรรณ นาสมยนต์
หญิง 6 29 เม.ย. 2561 นางสาวกัญชุดา โรจนนิธิปรีดา
หญิง 7 4 พ.ค. 2561 นางสาวรจนมน ใจสมุทร
หญิง 8 8 พ.ค. 2561 นางสาวพรรานี อุรุวงศ์วณิช
หญิง 9 8 พ.ค. 2561 นางสาววรรณวิภา เลิศปัญญาพร
หญิง 10 10 พ.ค. 2561 นางสาวทัตพิชา พัวพรพงศ์
หญิง 11 11 พ.ค. 2561 นางสาวอัมราภรณ์ ภู่ระย้า
หญิง 12 11 พ.ค. 2561 นางสาวธนพร วังศรี
หญิง 13 11 พ.ค. 2561 นางสาวลัดดา มีเปี่ยม
หญิง 14 11 พ.ค. 2561 นางสาวถวิกา มาทา
หญิง 15 12 พ.ค. 2561 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 16 15 พ.ค. 2561 นางสาวปรรณ ฐปภัศร์
หญิง 17 15 พ.ค. 2561 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 18 15 พ.ค. 2561 นางดลยา บุญเย็น
หญิง 19 16 พ.ค. 2561 นางสาวภัทรานี ภัทรประสิทธ
หญิง 20 16 พ.ค. 2561 นางสาวอภิชา ธนินโชติกร
หญิง 21 16 พ.ค. 2561 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 22 16 พ.ค. 2561 นางสาววนิดา สินกิจขจรกุล
หญิง 23 16 พ.ค. 2561 นางสาวนงลักษณ์ สินกิจขจรกุล
หญิง 24 16 พ.ค. 2561 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 25 21 พ.ค. 2561 นางสาวปาลิดา กลัดประเสริฐ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map