หลักสูตร พระอาจารย์ บุญมี ธมฺมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย

  • 10 - 12 สิงหาคม 2561
  • เนื่องจากครูจารย์ติดกิจ จึงได้เลื่อนวันอบรมจาก 10-12 สค เป็น 17-18-19 สค แทน ผู้สมัครชายรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 10 พ.ค. 2561 นายวัชรพล พงษ์​ปาลิต
ชาย 2 11 พ.ค. 2561 นายจักร์กริช มีชอบ
ชาย 3 24 มิ.ย. 2561 นายธรรมนันท์ บวรเอนกสกุล
ชาย 4 25 ก.ค. 2561 นายโกวิท สน้่นดัง
หญิง 1 15 เม.ย. 2561 นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์
หญิง 2 15 เม.ย. 2561 นางรัตนา ลี้พูลทรัพย์
หญิง 3 15 เม.ย. 2561 นางสาวขวัญคู่ อ่อนจำรัส
หญิง 4 24 เม.ย. 2561 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 5 25 เม.ย. 2561 นางสาวศิริพรรณ นาสมยนต์
หญิง 6 4 พ.ค. 2561 นางสาวรจนมน ใจสมุทร
หญิง 7 8 พ.ค. 2561 นางสาวพรรานี อุรุวงศ์วณิช
หญิง 8 10 พ.ค. 2561 นางสาวทัตพิชา พัวพรพงศ์
หญิง 9 11 พ.ค. 2561 นางสาวลัดดา มีเปี่ยม
หญิง 10 12 พ.ค. 2561 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 11 15 พ.ค. 2561 นางสาวปรรณ ฐปภัศร์
หญิง 12 15 พ.ค. 2561 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 13 16 พ.ค. 2561 นางสาวอภิชา ธนินโชติกร
หญิง 14 16 พ.ค. 2561 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 15 16 พ.ค. 2561 นางสาววนิดา สินกิจขจรกุล
หญิง 16 16 พ.ค. 2561 นางสาวนงลักษณ์ สินกิจขจรกุล
หญิง 17 16 พ.ค. 2561 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 18 5 มิ.ย. 2561 นางกัญญณัช ธนจิรุตม์
หญิง 19 18 มิ.ย. 2561 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 20 19 มิ.ย. 2561 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 21 22 มิ.ย. 2561 นางสาวอนุตตมา บำรุงศิริ
หญิง 22 23 มิ.ย. 2561 นางสาวบุษฎี ปริปุณณานนท์
หญิง 23 24 มิ.ย. 2561 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 24 24 มิ.ย. 2561 นางสาวศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิตย์
หญิง 25 26 มิ.ย. 2561 นางสาวผกามาศ ผู้สันติ
หญิง 26 26 มิ.ย. 2561 นางสาวพรธิดา ไพรัชพร
หญิง 27 29 มิ.ย. 2561 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 28 4 ก.ค. 2561 นางสาวรัตนา บวรสวัสดิ์
หญิง 29 4 ก.ค. 2561 นางสาวสุวรรณา ฟูเฟื่องสมบัติ
หญิง 30 5 ก.ค. 2561 นางโสภา กิตติคุณพงศ์
หญิง 31 15 ก.ค. 2561 นางสุพิชฌาย์ ฉายแสง
หญิง 32 18 ก.ค. 2561 นางสาววรันธร ฉิ่งทองคำ
หญิง 33 18 ก.ค. 2561 นางสาวเกตุวิลัย พรวุฒิพรรณ
หญิง 34 20 ก.ค. 2561 นางสาวกมลวัน อินทศักดิ์อุบล
หญิง 35 21 ก.ค. 2561 นางสาวอรอุมา ภิรมย์กิจ
หญิง 36 22 ก.ค. 2561 นางสาววาสิตา เกียรติธีรรัตน์
หญิง 37 24 ก.ค. 2561 นางสาวกนกพร เจริญธีรวงศ์
หญิง 38 16 ส.ค. 2561 นางชนม์ชนก อรรถวรรธน
หญิง 39 16 ส.ค. 2561 นางวิไลลักษณ์ เกียรติธีรรัตน์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

  • นายชาติชาย หล้าแหล่ง

Google Map