หลักสูตร พระอจ.บุญมี ธัมมรโต และ พระอจ.ทวีทรัพย์ เล็งไธสงค์ วัชรธรรมสถาน

  • 22 - 24 มิถุนายน 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 2 พ.ค. 2561 นายทนุวงค์ คำมุงคุณ
ชาย 2 10 พ.ค. 2561 นายวัชรพล พงษ์​ปาลิต
หญิง 1 26 ก.พ. 2561 นางสาวปรรณ ฐปภัศร์
หญิง 2 6 มี.ค. 2561 นางสาวเฉลิมพร อยู่ประเทศ
หญิง 3 8 มี.ค. 2561 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 4 11 มี.ค. 2561 นางสาวกัญชุดา โรจนนิธิปรีดา
หญิง 5 16 มี.ค. 2561 นางภัคจิรา รุ่งเรืองใจ
หญิง 6 26 เม.ย. 2561 นางสาวรสสุคนธ์ แก้วป้องปก
หญิง 7 30 เม.ย. 2561 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 8 6 พ.ค. 2561 นางสาวกิตติยา บรรเทิงใจ
หญิง 9 7 พ.ค. 2561 นางสาวณฐินี ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
หญิง 10 10 พ.ค. 2561 นางสาวทัตพิชา พัวพรพงศ์
หญิง 11 13 พ.ค. 2561 นางสาวขวัญมาดา ทองตัน
หญิง 12 15 พ.ค. 2561 นางสาวพัชรี สุพล
หญิง 13 19 พ.ค. 2561 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 14 19 พ.ค. 2561 นางสาวกุลลักษณี สืบสุข
หญิง 15 20 พ.ค. 2561 นางสาวจุไรรัตน์ ภูอัศวะมงคล
หญิง 16 27 พ.ค. 2561 นางสาวดารกา เชาว์กีรติกุล
หญิง 17 27 พ.ค. 2561 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 18 28 พ.ค. 2561 นางสาวศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิตย์
หญิง 19 16 มิ.ย. 2561 นางสาวมนชนก ปูทองจันทร์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์