หลักสูตร พระอจ.บุญมี ธัมมรโต และ พระอจ.สมพร ปัญญาภรโน วัดป่าท่างาม

  • 25 - 27 พฤษภาคม 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 26 มี.ค. 2561 นายมนตรี คณารักษ์สันติ
ชาย 2 19 เม.ย. 2561 นายกนก ปัญโญ
ชาย 3 20 เม.ย. 2561 นายนิธาน แข่มปรีชา
หญิง 1 14 ก.พ. 2561 นางสาวพัทธมน สนั่นดัง
หญิง 2 15 ก.พ. 2561 นางสาวศรีสังวร แสงโสมทรัพย์
หญิง 3 22 ก.พ. 2561 นางสาวอภิณห์พร ตรัยสิริรุจน์
หญิง 4 26 ก.พ. 2561 นางสาวปรรณ ฐปภัศร์
หญิง 5 11 มี.ค. 2561 นางสาวกัญชุดา โรจนนิธิปรีดา
หญิง 6 16 มี.ค. 2561 นางสาวชมเพลิน พรหมศิริ
หญิง 7 16 มี.ค. 2561 นางสาวนงลักษณ์ ณ นคร
หญิง 8 22 มี.ค. 2561 นางสาวนฤมล ศรีคำขลิบ
หญิง 9 24 มี.ค. 2561 นางเขมณัฏฐ์ พุฒพันธพงศ์
หญิง 10 28 มี.ค. 2561 นางสาวเพ็ญผกา จิรประภาพรรณ์
หญิง 11 5 เม.ย. 2561 นางสาววาสนา เจริญสุข
หญิง 12 7 เม.ย. 2561 นางขวัญใจ ชาญณรงค์
หญิง 13 8 เม.ย. 2561 นางสาวรุจิราวดี ธรรมแสง
หญิง 14 8 เม.ย. 2561 นางสาวธนัชญา ธนสารรัตนกุล
หญิง 15 14 เม.ย. 2561 นางสาวสุภาณี ไหลภาภรณ์
หญิง 16 14 เม.ย. 2561 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 17 14 เม.ย. 2561 นางสาวจิตอนงค์ ลีลาพงศ์
หญิง 18 18 เม.ย. 2561 นางสาวเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
หญิง 19 18 เม.ย. 2561 นางสาวกานต์ธีรา ธรรมาวุฒิกุล
หญิง 20 19 เม.ย. 2561 นางสมนึก ปัญโญ
หญิง 21 19 เม.ย. 2561 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์