หลักสูตร พระอจ.บุญมี ธัมมรโต และ พระอจ.สมพร ปัญญาภรโน วัดป่าท่างาม

  • 25 - 27 พฤษภาคม 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 20 เม.ย. 2561 นายนิธาน แข่มปรีชา
ชาย 2 22 เม.ย. 2561 นายกาญจน์ ปัญโญ
ชาย 3 24 เม.ย. 2561 นายโกวิท สน้่นดัง
ชาย 4 26 เม.ย. 2561 นายพฤกษ์ อารีรอบ
ชาย 5 16 พ.ค. 2561 นายธนกร ชินอมรเลิศ
หญิง 1 14 ก.พ. 2561 นางสาวพัทธมน สนั่นดัง
หญิง 2 15 ก.พ. 2561 นางสาวศรีสังวร แสงโสมทรัพย์
หญิง 3 16 มี.ค. 2561 นางสาวชมเพลิน พรหมศิริ
หญิง 4 24 มี.ค. 2561 นางเขมณัฏฐ์ พุฒพันธพงศ์
หญิง 5 7 เม.ย. 2561 นางขวัญใจ ชาญณรงค์
หญิง 6 8 เม.ย. 2561 นางสาวธนัชญา ธนสารรัตนกุล
หญิง 7 14 เม.ย. 2561 นางสาวสุภาณี ไหลภาภรณ์
หญิง 8 14 เม.ย. 2561 นางสาวพัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
หญิง 9 14 เม.ย. 2561 นางสาวจิตอนงค์ ลีลาพงศ์
หญิง 10 18 เม.ย. 2561 นางสาวเกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
หญิง 11 18 เม.ย. 2561 นางสาวกานต์ธีรา ธรรมาวุฒิกุล
หญิง 12 19 เม.ย. 2561 นางสมนึก ปัญโญ
หญิง 13 26 เม.ย. 2561 นางสาวธีร์วรา อารีรอบ
หญิง 14 26 เม.ย. 2561 นางวจินี อารีรอบ
หญิง 15 26 เม.ย. 2561 นางสาวชามาวีร์ อารีรอบ
หญิง 16 30 เม.ย. 2561 นางสาวดารกา เชาว์กีรติกุล
หญิง 17 2 พ.ค. 2561 นางสาวอนุตรีย์ เนื่องจำนงค์
หญิง 18 2 พ.ค. 2561 นางสาวอาทิตยา ธรรมนิเวศ
หญิง 19 3 พ.ค. 2561 นางสาวศุภอาภา ธรรมนิเวศ
หญิง 20 16 พ.ค. 2561 นางณิชาภา ชินอมรเลิศ
หญิง 21 22 พ.ค. 2561 นางสาวณัฐหทัย วรกิจธนาโรจน์
หญิง 22 22 พ.ค. 2561 นางเบญจา อภิรตกาญจน์

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์