หลักสูตร พระครูนิรมิตวิทยากร(พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช) วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

  • 27 - 29 เมษายน 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 20 มี.ค. 2561 นายวีระ ตระกูลไพศาล
ชาย 2 10 เม.ย. 2561 นายจักรกฤษณ์ สุขสดเขียว
ชาย 3 23 เม.ย. 2561 นายพีรณัฐ วีระนคกุล
หญิง 1 1 ม.ค. 2561 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 2 3 มี.ค. 2561 นางสาวศศิพัชร์ วงศ์ใหญ่สกุล
หญิง 3 11 มี.ค. 2561 นางสาวกัญชุดา โรจนนิธิปรีดา
หญิง 4 14 มี.ค. 2561 นางสาวศิรินันท์ บวรเอนกสกุล
หญิง 5 18 มี.ค. 2561 นางสมนึก ปัญโญ
หญิง 6 18 มี.ค. 2561 นางนิภารัตน์ พิทักสิทธิ์เกษม
หญิง 7 20 มี.ค. 2561 นางสาวติยาภรณ์ รัตน์ทอง
หญิง 8 21 มี.ค. 2561 นางสาวนงค์พะงา อากาศฤกษ์
หญิง 9 28 มี.ค. 2561 นางสาวธาริดา สายสกล
หญิง 10 3 เม.ย. 2561 นางสาวดารกา เชาว์กีรติกุล
หญิง 11 3 เม.ย. 2561 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 12 10 เม.ย. 2561 นางสาววิษา บรูมินเหนทร์
หญิง 13 18 เม.ย. 2561 นางสมคิด สุวรรณวิท
หญิง 14 18 เม.ย. 2561 นางบุญสิตา สันติวรางกูร
หญิง 15 18 เม.ย. 2561 นางสาวสุภสวดี แตะอู
หญิง 16 18 เม.ย. 2561 นางสาวนฤมล แซ่ถั่ง
หญิง 17 18 เม.ย. 2561 นางสาวญาณิษา แซ่ย่าง

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์