หลักสูตร พระอาจารย์ บุญมี ธมฺมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย

  • 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 17 ธ.ค. 2560 นายสุธรรม ฮวดสำราญ
ชาย 2 2 ม.ค. 2561 นายโกวิท สน้่นดัง
ชาย 3 22 ม.ค. 2561 นายวรรธนะ ปัญบุตร
ชาย 4 23 ม.ค. 2561 นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา
ชาย 5 21 ก.พ. 2561 นายพงศ์ภักดี หงษ์ทอง
หญิง 1 27 พ.ย. 2560 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 2 28 พ.ย. 2560 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 3 5 ธ.ค. 2560 นางสาวปรรณ ฐปภัศร์
หญิง 4 13 ธ.ค. 2560 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 5 24 ธ.ค. 2560 นางสาวอรรณาภัสร์ สุภสิทธิ์มงคล
หญิง 6 27 ธ.ค. 2560 นางสาวอภิณห์พร ตรัยสิริรุจน์
หญิง 7 3 ม.ค. 2561 นางกัญญณัช ธนจิรุตม์
หญิง 8 4 ม.ค. 2561 นางภัควดี เหมพรรณไพเราะ
หญิง 9 5 ม.ค. 2561 นางอัญชลี ศรีหิรัญ
หญิง 10 7 ม.ค. 2561 นางสาวรจนมน ใจสมุทร
หญิง 11 7 ม.ค. 2561 นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์
หญิง 12 7 ม.ค. 2561 นางสาวขวัญคู่ อ่อนจำรัส
หญิง 13 7 ม.ค. 2561 นางปราณี ชั้นจิรกุล
หญิง 14 8 ม.ค. 2561 นางสาวพิริยา ฤทธิจันทร์
หญิง 15 8 ม.ค. 2561 นางสาวรัตนา พระยาน้อย
หญิง 16 9 ม.ค. 2561 นางสาวพิจิตรา วิมลวัตรเวที
หญิง 17 10 ม.ค. 2561 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 18 15 ม.ค. 2561 นางสุชาดา บ่อทรัพย์
หญิง 19 16 ม.ค. 2561 นางสมคิด ลับเหลี่ยม
หญิง 20 17 ม.ค. 2561 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 21 17 ม.ค. 2561 นางสาววนิดา สินกิจขจรกุล
หญิง 22 17 ม.ค. 2561 นางสาวนงลักษณ์ สินกิจขจรกุล
หญิง 23 17 ม.ค. 2561 นางสาวอภิชา ธนินโชติกร
หญิง 24 17 ม.ค. 2561 นางสาวรสริน แจ่มศุภพันธ์
หญิง 25 17 ม.ค. 2561 นางสาวบุษบง วรกิจโภคาทร
หญิง 26 17 ม.ค. 2561 นางสาวมณฑ์ คําภักดี
หญิง 27 18 ม.ค. 2561 นางสาวอมลวัทน์ อัครเมธาศิษฐ์
หญิง 28 18 ม.ค. 2561 นางสาวจินตนา ดนัยสิทธิวัฒน์
หญิง 29 25 ม.ค. 2561 นางสาวอภัสนันท์ ธรรมวรเสฏฐ์
หญิง 30 29 ม.ค. 2561 นางสุดา ปลื้มใจ
หญิง 31 1 ก.พ. 2561 นางสาวสุภาพร ร่มโพธิหยก
หญิง 32 22 ก.พ. 2561 นางสาวอัจฉราภรณ์ ผิวพิมพ์ดี

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map