หลักสูตร พระอาจารย์ บุญมี ธมฺมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย

  • 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 29 พ.ย. 2560 นายกิตติชัย สนิท
ชาย 2 17 ธ.ค. 2560 นายสุธรรม ฮวดสำราญ
ชาย 3 2 ม.ค. 2561 นายโกวิท สน้่นดัง
หญิง 1 27 พ.ย. 2560 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 2 28 พ.ย. 2560 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 3 30 พ.ย. 2560 นางสาวศิริวรรณ ประสิทธิ์เวช
หญิง 4 5 ธ.ค. 2560 นางสาวปรรณ ฐปภัศร์
หญิง 5 13 ธ.ค. 2560 นางสาวบุญธนิต สุขสดเขียว
หญิง 6 24 ธ.ค. 2560 นางสาวอรรณาภัสร์ สุภสิทธิ์มงคล
หญิง 7 27 ธ.ค. 2560 นางสาวอภิณห์พร ตรัยสิริรุจน์
หญิง 8 3 ม.ค. 2561 นางกัญญณัช ธนจิรุตม์
หญิง 9 4 ม.ค. 2561 นางภัควดี เหมพรรณไพเราะ
หญิง 10 5 ม.ค. 2561 นางอัญชลี ศรีหิรัญ
หญิง 11 7 ม.ค. 2561 นางสาวรจนมน ใจสมุทร
หญิง 12 7 ม.ค. 2561 นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์
หญิง 13 7 ม.ค. 2561 นางสาวขวัญคู่ อ่อนจำรัส
หญิง 14 7 ม.ค. 2561 นางปราณี ชั้นจิรกุล
หญิง 15 8 ม.ค. 2561 นางสาวพิริยา ฤทธิจันทร์
หญิง 16 8 ม.ค. 2561 นางสาวรัตนา พระยาน้อย
หญิง 17 9 ม.ค. 2561 นางสาวพิจิตรา วิมลวัตรเวที
หญิง 18 10 ม.ค. 2561 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 19 11 ม.ค. 2561 นางปนิตา รานส์ชการ์ท
หญิง 20 15 ม.ค. 2561 นางสุชาดา บ่อทรัพย์
หญิง 21 16 ม.ค. 2561 นางสมคิด ลับเหลี่ยม

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์