หลักสูตร อาจารย์ แพทย์หญิง อมรา มลิลา

  • 1 - 3 กันยายน 2560
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 10 พ.ค. 2560 นายบัญชา ทองไทย
ชาย 2 11 มิ.ย. 2560 นายโกวิท สน้่นดัง
ชาย 3 25 มิ.ย. 2560 นายอดิศร สิงหจูฑะ
หญิง 1 1 พ.ค. 2560 นางสาวพรปวีณ์ ไทยการุณวงศ์
หญิง 2 5 พ.ค. 2560 นางสาวรุ่งนภา สุทธิรักษ์
หญิง 3 8 พ.ค. 2560 นางสาวพรพิมล มาศนรากรณ์
หญิง 4 8 พ.ค. 2560 นางสาวภัทรพร นุธรรมโช
หญิง 5 9 พ.ค. 2560 นางสาวประนอม ลี้ถาวร
หญิง 6 12 พ.ค. 2560 นางสาวสวนิต อิชยาวณิชย์
หญิง 7 13 พ.ค. 2560 นางสาวกีรติ นาคประสิทธิ์
หญิง 8 14 พ.ค. 2560 นางสาวเสาวณีย์ ตั้งติรชัย
หญิง 9 16 พ.ค. 2560 นางวลี สงสุวงค์
หญิง 10 16 พ.ค. 2560 นางสาวถิรา นาคทั่ง
หญิง 11 16 พ.ค. 2560 นางสาวทรงสุภา พุ่มชุมพล
หญิง 12 16 พ.ค. 2560 นางสาวอรวรรณ โรจนอำไพ
หญิง 13 16 พ.ค. 2560 นางสาวอภิชาดา พิษฐานพร
หญิง 14 25 พ.ค. 2560 นางสาวสรชา ไชยเสน
หญิง 15 26 พ.ค. 2560 นางสาวนฎา วีระชัยสันติกุล
หญิง 16 16 มิ.ย. 2560 นางปรารถนา ศรีสมบูรณ์
หญิง 17 17 มิ.ย. 2560 นางสาววิระวรรณ สวัสดี
หญิง 18 19 มิ.ย. 2560 นางสาวพรทิพา สินธนไพบูลย์
หญิง 19 21 มิ.ย. 2560 นางสาวอัญขลี จารุวรรณากร
หญิง 20 25 มิ.ย. 2560 นางลักขณา สิงหจูฑะ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์