หลักสูตร อาจารย์ แพทย์หญิง อมรา มลิลา

  • 1 - 3 กันยายน 2560
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 10 พ.ค. 2560 นายบัญชา ทองไทย
ชาย 2 25 มิ.ย. 2560 นายอดิศร สิงหจูฑะ
ชาย 3 15 ก.ค. 2560 นายนริศ ตรณโนภาส
ชาย 4 1 ส.ค. 2560 นายโชคภิวัฒน์ สังขะพงษ์
หญิง 1 1 พ.ค. 2560 นางสาวพรปวีณ์ ไทยการุณวงศ์
หญิง 2 5 พ.ค. 2560 นางสาวรุ่งนภา สุทธิรักษ์
หญิง 3 8 พ.ค. 2560 นางสาวภัทรพร นุธรรมโช
หญิง 4 9 พ.ค. 2560 นางสาวประนอม ลี้ถาวร
หญิง 5 13 พ.ค. 2560 นางสาวกีรติ นาคประสิทธิ์
หญิง 6 14 พ.ค. 2560 นางสาวเสาวณีย์ ตั้งติรชัย
หญิง 7 16 พ.ค. 2560 นางสาวอรวรรณ โรจนอำไพ
หญิง 8 16 มิ.ย. 2560 นางปรารถนา ศรีสมบูรณ์
หญิง 9 17 มิ.ย. 2560 นางสาววิระวรรณ สวัสดี
หญิง 10 19 มิ.ย. 2560 นางสาวพรทิพา สินธนไพบูลย์
หญิง 11 21 มิ.ย. 2560 นางสาวอัญขลี จารุวรรณากร
หญิง 12 25 มิ.ย. 2560 นางลักขณา สิงหจูฑะ
หญิง 13 27 มิ.ย. 2560 นางสาวณ ปันดา ตันประยูร
หญิง 14 29 มิ.ย. 2560 นางสาวนันทรัตน์ กิตติคุณาดุลย์
หญิง 15 29 มิ.ย. 2560 นางสาวจีรวัฒน์ สถานานนท์
หญิง 16 30 มิ.ย. 2560 นางสาวสุจินตนา พุกกะเวส
หญิง 17 9 ก.ค. 2560 นางสาวสุพดี ทัฬวณิช
หญิง 18 15 ก.ค. 2560 นางถนอมศรี ชวาลารัตน
หญิง 19 15 ก.ค. 2560 นางรุ่งอรุณ ตรณโนภาส
หญิง 20 17 ก.ค. 2560 นางสาวอารยา โรจนวิภาต
หญิง 21 17 ก.ค. 2560 นางจรรยา กิจบัญชา
หญิง 22 21 ก.ค. 2560 นางสาวรัดเกล้า พุ่มวิเชียร
หญิง 23 2 ส.ค. 2560 นางดวงสมร เกตุทัต
หญิง 24 3 ส.ค. 2560 นางสาวอังคณา ขจรกิตติยุทธ
หญิง 25 8 ส.ค. 2560 นางงามทรัพย์ ว่องวุฒิเวช

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์

Google Map