หลักสูตร พระอาจารย์ บุญมี ธมฺมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย

  • 18 - 20 สิงหาคม 2560
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 28 พ.ค. 2560 นายกิตติชัย สนิท
ชาย 2 1 มิ.ย. 2560 นายอดิสร ขนทอง
ชาย 3 11 มิ.ย. 2560 นายโกวิท สน้่นดัง
ชาย 4 28 มิ.ย. 2560 นายวรรธนะ ปัญบุตร
ชาย 5 6 ก.ค. 2560 นายทวี ทัศโนทัย
หญิง 1 19 เม.ย. 2560 นางสาวอริษฎ์ สิรินันทวิทย์
หญิง 2 21 เม.ย. 2560 นางสาวเพ็ญศรี เกิดทรัพย์
หญิง 3 23 เม.ย. 2560 นางสาววาสนา เจริญสุข
หญิง 4 3 พ.ค. 2560 นางสิริรัตน์ เจ้าประเสริฐ
หญิง 5 3 พ.ค. 2560 นางสุชาดา บ่อทรัพย์
หญิง 6 3 พ.ค. 2560 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 7 8 พ.ค. 2560 นางสาวภัทรพร นุธรรมโช
หญิง 8 8 พ.ค. 2560 นางกอบเกื้อ ศรีสุขสวัสดิ์
หญิง 9 11 พ.ค. 2560 นางสาวเพ็ญผกา จิรประภาพรรณ์
หญิง 10 18 พ.ค. 2560 นางปราณี ชั้นจิรกุล
หญิง 11 22 พ.ค. 2560 นางสาวศรีสังวร แสงโสมทรัพย์
หญิง 12 23 พ.ค. 2560 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 13 24 พ.ค. 2560 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 14 24 พ.ค. 2560 นางสาววนิดา สินกิจขจรกุล
หญิง 15 24 พ.ค. 2560 นางสาวนงลักษณ์ สินกิจขจรกุล
หญิง 16 24 พ.ค. 2560 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 17 30 พ.ค. 2560 นางสาวภัทรานี ภัทรประสิทธ
หญิง 18 31 พ.ค. 2560 นางสาวอภิชา ธนินโชติกร
หญิง 19 31 พ.ค. 2560 นางสาวศิริพร ขนทอง
หญิง 20 31 พ.ค. 2560 นางทองใบ ขนทอง
หญิง 21 12 มิ.ย. 2560 นางสาวกมลกานต์ คุณหิรัญ
หญิง 22 12 มิ.ย. 2560 นางเสาวลักษณ์ สวัสดิ์บุรี
หญิง 23 13 มิ.ย. 2560 นางประไพศรี รุ่งเรือง
หญิง 24 13 มิ.ย. 2560 นางสาวสุภาพ ประเสริฐสุวรรณ
หญิง 25 15 มิ.ย. 2560 นางสาวนันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์
หญิง 26 2 ก.ค. 2560 นางวรางคณา ทองคำใส
หญิง 27 2 ก.ค. 2560 นางสาวปุญญิศา ทองคำใส
หญิง 28 2 ก.ค. 2560 นางลดารัตน์ เชาอนาจิณ
หญิง 29 2 ก.ค. 2560 นางสาวเกตุวิลัย พรวุฒิพรรณ
หญิง 30 3 ก.ค. 2560 นางสาวคณิศร์ณิชา ทัศโนทัย
หญิง 31 12 ก.ค. 2560 นางภัควดี เหมพรรณไพเราะ
หญิง 32 13 ก.ค. 2560 นางสาวดวงพร สมพงษ์
หญิง 33 13 ก.ค. 2560 นางสาวสุภาพร ร่มโพธิหยก
หญิง 34 17 ก.ค. 2560 นางสาวชุติมา เหมพรรณไพเราะ
หญิง 35 20 ก.ค. 2560 นางสาวไพจิตร สุนทรวิริยกุล
หญิง 36 20 ก.ค. 2560 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 37 24 ก.ค. 2560 นางสาวพิจิตรา วิมลวัตรเวที
หญิง 38 27 ก.ค. 2560 นางสาวกรรภิรมย์ ชัยรัตนอุดมกุล
หญิง 39 17 ส.ค. 2560 นางสาวแพรวา เสมาชัย

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์