หลักสูตร พระอาจารย์ บุญมี ธมฺมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย

  • 18 - 20 สิงหาคม 2560
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 14 พ.ค. 2560 นายสันติพงศ์ ศรีสุขสวัสดิ์
ชาย 2 28 พ.ค. 2560 นายกิตติชัย สนิท
ชาย 3 1 มิ.ย. 2560 นายอดิสร ขนทอง
ชาย 4 11 มิ.ย. 2560 นายโกวิท สน้่นดัง
หญิง 1 18 เม.ย. 2560 นางสาวศิริวรรณ ประสิทธิ์เวช
หญิง 2 19 เม.ย. 2560 นางสาวอริษฎ์ สิรินันทวิทย์
หญิง 3 21 เม.ย. 2560 นางสาวเพ็ญศรี เกิดทรัพย์
หญิง 4 23 เม.ย. 2560 นางสาววาสนา เจริญสุข
หญิง 5 26 เม.ย. 2560 นางดลยา บุญเย็น
หญิง 6 3 พ.ค. 2560 นางสิริรัตน์ เจ้าประเสริฐ
หญิง 7 3 พ.ค. 2560 นางสุชาดา บ่อทรัพย์
หญิง 8 3 พ.ค. 2560 นางสาวเพ็ญศิริ โกมุทานนท์
หญิง 9 3 พ.ค. 2560 นางสุมาลี ปัญญาจิรวุฒิ
หญิง 10 8 พ.ค. 2560 นางสาวภัทรพร นุธรรมโช
หญิง 11 8 พ.ค. 2560 นางกอบเกื้อ ศรีสุขสวัสดิ์
หญิง 12 9 พ.ค. 2560 นางสาวระพีพรรณ ฉัตรชัยมงคล
หญิง 13 9 พ.ค. 2560 นางธัญญพร ต่อวงศ์
หญิง 14 10 พ.ค. 2560 นางสาวรุจิราวดี ธรรมแสง
หญิง 15 11 พ.ค. 2560 นางสาวเพ็ญผกา จิรประภาพรรณ์
หญิง 16 16 พ.ค. 2560 นางวลี สงสุวงค์
หญิง 17 18 พ.ค. 2560 นางปราณี ชั้นจิรกุล
หญิง 18 22 พ.ค. 2560 นางสาวศรีสังวร แสงโสมทรัพย์
หญิง 19 23 พ.ค. 2560 นางสุภาวิตา ฉลาดแฉลม
หญิง 20 24 พ.ค. 2560 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 21 24 พ.ค. 2560 นางสาววนิดา สินกิจขจรกุล
หญิง 22 24 พ.ค. 2560 นางสาวนงลักษณ์ สินกิจขจรกุล
หญิง 23 24 พ.ค. 2560 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 24 30 พ.ค. 2560 นางสาวภัทรานี ภัทรประสิทธ
หญิง 25 31 พ.ค. 2560 นางสาวอภิชา ธนินโชติกร
หญิง 26 31 พ.ค. 2560 นางสาวศิริพร ขนทอง
หญิง 27 31 พ.ค. 2560 นางทองใบ ขนทอง
หญิง 28 12 มิ.ย. 2560 นางสาวกมลกานต์ คุณหิรัญ
หญิง 29 12 มิ.ย. 2560 นางเสาวลักษณ์ สวัสดิ์บุรี
หญิง 30 13 มิ.ย. 2560 นางประไพศรี รุ่งเรือง
หญิง 31 13 มิ.ย. 2560 นางสาวสุภาพ ประเสริฐสุวรรณ
หญิง 32 13 มิ.ย. 2560 นางนุชนารถ แพงเจริญ
หญิง 33 15 มิ.ย. 2560 นางสาวนันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์
หญิง 34 15 มิ.ย. 2560 นางสาวพรสินี บุญชัยสิทธิพงศ์
หญิง 35 16 มิ.ย. 2560 นางสาวริศรา วินิจชัยนันท์
หญิง 36 23 มิ.ย. 2560 นางสาวนฤมล บุตรรัตนะ

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์