หลักสูตร พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ กับ พระอาจารย์มหาจักรายุทธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน

  • 21 - 23 กรกฏาคม 2560
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 18 เม.ย. 2560 นายพีรัช วงศ์วิภาส
ชาย 2 14 พ.ค. 2560 นายสันติภัฏ์ ผาสุกพูนผล
ชาย 3 28 พ.ค. 2560 นายกิตติชัย สนิท
หญิง 1 9 พ.ค. 2560 นางธัญญพร ต่อวงศ์
หญิง 2 14 พ.ค. 2560 นางสาวพิจิตรา วิมลวัตรเวที
หญิง 3 18 พ.ค. 2560 นางอุบลรัตน์ ศรีบางพลีน้อย
หญิง 4 18 พ.ค. 2560 นางสาวภัทรานิษฐ์ ธนาผลพิบูลย์
หญิง 5 18 พ.ค. 2560 นางสาวอัญชิตา เกตุค้อ
หญิง 6 18 พ.ค. 2560 นางสาวกฤติกร คุ้มพรสิน
หญิง 7 25 พ.ค. 2560 นางสาวสรชา ไชยเสน
หญิง 8 30 พ.ค. 2560 นางสาวประพาฬรัตน์ องอาจเชาว์เลิศ
หญิง 9 31 พ.ค. 2560 นางนิรชา พรบรรเจิด
หญิง 10 8 มิ.ย. 2560 นางปราณี ชั้นจิรกุล
หญิง 11 17 มิ.ย. 2560 นางวิไลลักษณ์ เกียรติธีรรัตน์
หญิง 12 23 มิ.ย. 2560 นางสาวนฤมล บุตรรัตนะ
หญิง 13 23 มิ.ย. 2560 นางสาวรุ่งทิพย์ กังวาลสิงหนาท
หญิง 14 28 มิ.ย. 2560 นางสาวกรกนก สงคศิริ
หญิง 15 29 มิ.ย. 2560 นางสาวศิรินันท์ บวรเอนกสกุล

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์