หลักสูตร พระอาจารย์ บุญมี ธมฺมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย

  • 5 - 7 พฤษภาคม 2560
  • อาหาร 2 มื้อ [ *** หมายเหตุ *** ] จำนวนผู้สมัครชายที่สามารถรับได้ 6/12 คน และ จำนวนผู้สมัครหญิงรับได้ 36/42 คน (เกินกว่านี้จะเป็นตัวสำรองครับ)ในกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริงได้มีการสละสิทธิ์ ลำดับที่ของผู้สมัครตัวสำรองนั้นจะถูกเลื่อนเป็นลำดับของตัวจริง ซึ่งผู้สมัครตัวสำรองสามารถเข้ามาตรวจสอบ ลำดับของรายชื่อได้จนกว่าจะถึงวันที่อบรมจริง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

เพศ ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล
ชาย 1 27 ก.พ. 2560 นายภคพล โภคะวิบูล
ชาย 2 11 เม.ย. 2560 นายณัฐปคัลภ์ สวัสดิ์บุรี
หญิง 1 31 ม.ค. 2560 นางสาวสุนีย์ เพิ่มพูนพรสิน
หญิง 2 31 ม.ค. 2560 นางสาวสุภาพ ประเสริฐสุวรรณ
หญิง 3 1 ก.พ. 2560 นางสาวพรทิพย์ ยศกิตติภัทร์
หญิง 4 2 ก.พ. 2560 นางสมคิด ลับเหลี่ยม
หญิง 5 5 ก.พ. 2560 นางสาวสิริมณีกร อังศรา
หญิง 6 14 ก.พ. 2560 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์
หญิง 7 26 ก.พ. 2560 นางสาวดารกา เชาว์กีรติกุล
หญิง 8 28 ก.พ. 2560 นางสาวสุรวดี วดีรัตน์
หญิง 9 28 ก.พ. 2560 นางวันทนีย์ ชวนาฤกษ์รัตน์
หญิง 10 5 มี.ค. 2560 นางสาวณัฐวรรณ พนาวาส
หญิง 11 6 มี.ค. 2560 นางปราณี ชั้นจิรกุล
หญิง 12 8 มี.ค. 2560 นางศิรินาถ ทรรศนะเลิศวิไล
หญิง 13 8 มี.ค. 2560 นางสาววนิดา สินกิจขจรกุล
หญิง 14 10 มี.ค. 2560 นางภัควดี เหมพรรณไพเราะ
หญิง 15 10 มี.ค. 2560 นางสาวสุคนธ์ บัวหนู
หญิง 16 13 มี.ค. 2560 นางกอบเกื้อ ศรีสุขสวัสดิ์
หญิง 17 14 มี.ค. 2560 นางสาวธนิสร กิมานันทน์
หญิง 18 14 มี.ค. 2560 นางสาวณภัทร โชติฐาปนสกุล
หญิง 19 17 มี.ค. 2560 นางสาวฐานวีร์ ประทุมสุวรรณ
หญิง 20 17 มี.ค. 2560 นางสาวอารียา ประทุมสุวรรณ
หญิง 21 20 มี.ค. 2560 นางสาวปรรณ ฐปภัศร์
หญิง 22 22 มี.ค. 2560 นางสาวหทัยทิพย์ เชิงวิวัฒน์กิจ
หญิง 23 24 มี.ค. 2560 นางสาวกมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา
หญิง 24 24 มี.ค. 2560 นางสาวพธู ตันตะโยธิน
หญิง 25 24 มี.ค. 2560 นางสาวเกตุวิลัย พรวุฒิพรรณ
หญิง 26 29 มี.ค. 2560 นางสาวรังสิยา จันทรโชติเสถียร
หญิง 27 29 มี.ค. 2560 นางสาวภิญญพัฒน์ จิโรภาสวรพงศ์
หญิง 28 29 มี.ค. 2560 นางสาววาสนา เจริญสุข
หญิง 29 1 เม.ย. 2560 นางสาวประติมา นิ่มเสมอ
หญิง 30 1 เม.ย. 2560 นางสาวสุภาวดี นพกุลสถิตย์
หญิง 31 29 เม.ย. 2560 นางสาวรัตนา เดชธนู
หญิง 32 29 เม.ย. 2560 นางสาวณัฐวดี กาลเศรณี

ผู้สนับสนุน

ธรรมบริกร

ผู้สังเกตการณ์